Naše činnost

Národní inventarizace lesů

Národní inventarizace lesů v ČR (NIL) je zdrojem spolehlivých informací o stavu a vývoji našich lesů. Základem metody je výběrové šetření založené na teorii matematické statistiky. Poskytované informace jsou získávány na základě opakovaného terénního šetření na inventarizačních plochách, které jsou trvale polohově stabilizované a rozmístěné po celém území ČR. ​​Výstupem NIL jsou odhady předem daných cílových […]

EUTR

Nařízení EU o dřevě, tzv. EUTR, je legislativní nástroj Evropské unie zakazující obchodování s nezákonně vytěženým dřevem a výrobky z něj v EU. ÚHÚL je pověřenou osobou podle § 10 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který do českého právního řádu převádí tzv. Nařízení EU o dřevě. Kontakt: eutr@uhul.cz Dne 9. listopadu 2023 uspořádal ÚHÚL […]

EUDR

S ohledem na pokračující trend odlesňování a znehodnocování lesů ve světě bylo na úrovni Evropské unie přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Unie a vývozu z trhu Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 […]

Oblastní plány rozvoje lesů

OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Požadavky kladené na OPRL vyplývají z pojetí trvale udržitelného hospodaření v lesích. Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) jsou zakotveny v § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Jejich vyhotovení a náplň vymezuje vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů […]

Lesnická typologie

Lesnická typologie, jako základní disciplína hospodářské úpravy lesů, se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické hospodaření. Lesnicko-typologické mapování je zakotveno v § 5 a 6 vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování lesních hospodářských plánů a o vymezení hospodářských souborů. […]

Podpora státní správy lesů a myslivosti

Na základě své Zřizovací listiny poskytuje ÚHÚL odbornou a technickou podporu pověřeným referentům státní správy lesů a myslivosti na úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech. Základní podpora poskytovaná bez písemné žádosti V rámci zajištění technické podpory výkonu státní správy lesů ÚHÚL spravuje tyto aplikace dostupné přes portál eAGRI: Datový sklad pro státní správu lesů Rejstřík honebních […]

Reprodukční materiál lesních dřevin

Reprodukčním materiálem se rozumí semenný materiál (šišky, semena, plody a plodenství), části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, explantáty a jiné části rostlin) a sadební materiál (rostliny získané ze semenného materiálu, části rostlin nebo vyzvednuté z přirozeného zmlazení). Problematiku reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR upravuje zákon č. 149/2003 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 29/2004 Sb., […]

Poradenství v lesním hospodářství

ÚHÚL poskytuje v souladu s Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství poradenství na nekomerčním základě v oblastech finančních podpor v lesnictví, zákonných požadavků na hospodaření v lesích a v dalších činnostech vymezených svojí Zřizovací listinou: vlastníkům lesů a jejich sdružením, subjektům hospodařícím v lesích, odborným lesním hospodářům, stavovským lesnickým organizacím a široké lesnické veřejnosti, orgánům státní správy lesů, akreditovaným […]

Informační datové centrum

Informační datové centrum (IDC) spravuje rozsáhlou datovou základnu o lesním hospodářství ČR, včetně archivu dat o lesích a myslivosti v ČR, dále zajišťuje příjem dat od externích organizací, které slouží jako podklad pro výkon jednotlivých činností ÚHÚL Brandýs nad Labem. Toto centrum zajišťuje také další navazující činnosti, které jsou spojené např. s kontrolou dat a následnou přípravou […]

Dálkový průzkum Země

Používání metod dálkového průzkumu Země (DPZ) má v ÚHÚL dlouholetou tradici, a to již od 80. let minulého století. Významný rozvoj v této oblasti přišel v souvislosti s 2. cyklem Národní inventarizace lesů. V roce 2009 bylo založeno specializované pracoviště DPZ na pobočce ve Frýdku-Místku a postupně se jeho odborný a zpracovatelský záběr rozrůstá. Pro sledování stavu a vývoje […]

Mezinárodní aktivity

Historie mezinárodní spolupráce v ÚHÚL zasahuje až do padesátých let minulého století. Prvním významným mezinárodním projektem byla inventarizace lesů Mongolska v roce 1956. Následovala řada dalších s těžištěm zejména v Africe a Asii. Aktuálně ÚHÚL v rámci zahraniční rozvojové spolupráce realizuje projekt v Gruzii (2021-2024) a zástupci ÚHÚL jsou členy pracovních skupin nejrůznějších mezinárodních platforem.

Lesní pedagogika

Na základě své Zřizovací listiny zajišťuje ÚHÚL osvětovou činnost. Jedním z nástrojů osvětové činnosti v lesnictví je i lesní pedagogika. ÚHÚL je koordinátorem pracovní skupiny zabývající se lesní pedagogikou v ČR, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství. A na mezinárodní úrovni zastupuje ČR v pracovní skupině lesní pedagogiky (FCN – Subgroup – Forest Pedagogics). Jedná se o pracovní skupinu Evropské […]

Další činnosti

V této sekci naleznete další činnosti, které ÚHÚL v souladu se svou Zřizovací listinou vykonává.