Aktualizace OPRL

Vzhledem k blížícímu se konci platnosti prvních oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) bylo rozhodnuto o zahájení tvorby OPRL2. Během dvaceti let platnosti původních plánů došlo k mnoha změnám, které mají vliv na lesní hospodářství a tedy i na tvorbu OPRL. Jedná se zejména o legislativní změny, vstup České republiky do Evropské unie, vypracování dvou národních lesnických programů nebo různé aktivity spojené s uplatněním trvale udržitelného obhospodařování lesů. Neméně důležité jsou při aktualizaci OPRL i zkušenosti z tvorby a používání prvních oblastních plánů. OPRL2 budou obsahovat nejen popis současného stavu, ale umožní analyzovat trendy vybraných ukazatelů v zájmovém území.

Zpracování OPRL zajišťuje ÚHÚL na základě zadání Ministerstva zemědělství. Ministerstvo také výstupy kontroluje a schvaluje. Proces aktualizace OPRL pro jednu přírodní lesní oblast (PLO) lze rozdělit na několik fází:

  • Přípravné práce, které předchází procesu aktualizace OPRL – příprava podkladů z dostupných dat – data mining.
  • Vyhlášení záměru vypracovat OPRL pomocí věstníku Ministerstva zemědělství včetně vyhlášení lhůty a způsobu podání připomínek.
  • Podání připomínek ke zpracování OPRL – připomínky lze podat písemně, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky podepsaným emailem na Ministerstvo zemědělství.
  • Základní šetření, kde se stanoví podmínky a podrobnosti pro zpracování oblastního plánu v dané PLO. Zároveň je rámcově uveden způsob vypořádání podaných připomínek a akceptované připomínky jsou zohledněny ve výše zmiňovaných podmínkách a podrobnostech.
  • Zpracování OPRL – aktualizace příslušné přírodní lesní oblasti
  • Závěrečné šetření, na kterém ministerstvo prověří, zda byly dodrženy podmínky stanovené při základním šetření.

Práce na aktualizaci OPRL pro jednotlivé PLO postupují podle kalendáře základních a závěrečných šetření. Termíny základních a závěrečných šetření jsou průběžně doplňovány na základě vyhlášení záměrů o aktualizaci jednotlivých OPRL.

Podrobnější informace o aktualizaci OPRL lze získat ve sborníku a prezentací ze semináře Oblastní plány rozvoje lesů 2, který se konal 28. 6. 2018 v Praze. Seminář pořádala Česká lesnická společnost ve spolupráci s ÚHÚL a Ministerstvem zemědělství.
sborník ze semináře Oblastní plány rozvoje lesů 2

prezentace:
Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, Ing. Václav Tomášek (MZe)
Předpokládaný časový rámec a postup tvorby oblastních plánů rozvoje lesů, Ing. Jaroslav Kubišta (ÚHÚL)
Význam oblastních plánů rozvoje lesů, Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D. (ÚHÚL)
Úpravy Lesnicko-typologického klasifikačního systému, Ing. Václav Zouhar (ÚHÚL)
Dřevinná skladba, Ing. Václav Zouhar (ÚHÚL)
Rámcové směrnice hospodaření a jejich uplatnění, Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D., Ing. Štěpán Křístek (ÚHÚL)
Ochrana lesů a bezpečnost produkce, Ing. Štěpán Křístek, Ing. Vincenc Zlatník, Ing. Naděžda Němejcová (ÚHÚL)
Funkce lesů, Ing. Robert Hruban (ÚHÚL)
Zpřístupňovaní lesů, Ing. Roman Bystrický, Ph.D. (ÚHÚL)
Výstupy oblastních plánů rozvoje lesů a jejich dostupnost, Ing. Vratislav Mansfeld, Ing. Milan Říha (ÚHÚL)