FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Národní dotace v lesích poskytované na základě § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

Podrobnosti o příspěvcích jsou v nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které určuje závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti se podává

 • Ministerstvu obrany, jde-li o lesy na pozemcích, které jsou objekty důležitými pro obranu státu a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích,
 • Ministerstvu životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích nebo na vybrané myslivecké činnosti,
 • krajskému úřadu, jde-li o ostatní lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích nebo na vybrané myslivecké činnosti a předmět finančního příspěvku byl splněn na ostatních pozemcích.
 • Ministerstvu zemědělství, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti a předmět finančního příspěvku byl splněn na pozemcích určených pro obranu státu.

Přehled aktuálních dotačních programů MZe pro hospodaření v lesích naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství zde.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE

Předmětem finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese je

 • vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
 • vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
 • soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením za podmínky, že největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje není vyšší než 6 000 kg,
 • likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu, nebo
 • vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU

Předmětem finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku je

 • přirozená obnova,
 • umělá obnova síjí,
 • umělá obnova sadbou první,
 • zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě,
 • přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách,
 • výchova lesních porostů do 40 let věku,
 • zřizování nových oplocenek,
 • následná péče o výsadbu lesního porostu,
 • mechanická příprava půdy před obnovou lesa, nebo
 • ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho ponecháním k zetlení v lesním porostu.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Předmětem finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin je

 • přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin,
 • umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin síjí,
 • umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první,
 • zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě,
 • přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách,
 • výchova lesních porostů do 40 let věku,
 • zřizování nových oplocenek,
 • individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři, nebo
 • ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho ponecháním k zetlení v lesním porostu.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PODPORU SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR

Předmětem finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr jsou náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti

 • od 150 do 500 hektarů,
 • nad 500 a do 1000 hektarů,
 • nad 1000 hektarů.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY

Předmětem finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů je zpracovaný a schválený lesní hospodářský plán s pravomocně povolenými výjimkami z lesního zákona, jsou-li součástí lesního hospodářského plánu, v digitální formě, předaný do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH

Předmětem finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích je přizpůsobení hospodaření ve vojenských lesích režimu objektů důležitých pro obranu státu.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OCHRANU LESA

Předmětem finančního příspěvku na ochranu lesa je

 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho zakrytím sítí napuštěnou přípravkem proti lýkožroutům,
 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho postřikem přípravkem proti lýkožroutům s přimíchaným barvivem,
 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho odkorněním,
 • odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku poškozených suchem, lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za podmínky seštěpkování vytěženého dřeva a ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného lesního porostu,
 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví postřikem povrchu hráně dříví přípravkem proti lýkožroutům s přimíchaným barvivem a jejím následným překrytím netkanou textilií,
 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho ošetřením přípravkem etandinitril, nebo
 • instalace feromonového odparníku do bariérového lapače.