FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

Národní dotace na vybrané myslivecké činnosti poskytované podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Podrobnosti o příspěvcích jsou v nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které určuje závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti se podává

 • Ministerstvu obrany, jde-li o lesy na pozemcích, které jsou objekty důležitými pro obranu státu a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích,
 • Ministerstvu životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích nebo na vybrané myslivecké činnosti,
 • krajskému úřadu, jde-li o ostatní lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích nebo na vybrané myslivecké činnosti a předmět finančního příspěvku byl splněn na ostatních pozemcích.
 • Ministerstvu zemědělství, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti a předmět finančního příspěvku byl splněn na pozemcích určených pro obranu státu.

Přehled aktuálních dotačních programů MZe pro myslivost naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství zde.

Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZVĚŘE

Předmětem finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře je

 • založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období,
 • zřizování napajedel pro zvěř,
 • pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek,
 • pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zákona o myslivosti,
 • pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří,
 • pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních odchytových zařízení na spárkatou zvěř,
 • pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových krmelců pro drobnou zvěř; krmelcem pro drobnou zvěř se rozumí jesle pro krmení zajíce polního objemnou pící a jadrným krmivem nebo zásyp pro pernatou zvěř,
 • pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro její ochranu při zemědělských činnostech, nebo
 • zajištění vhodného krmiva pro jelena evropského, daňka skvrnitého, siku japonského nebo muflona (dále jen „vybrané druhy spárkaté zvěře“) v přezimovací obůrce na dobu nedostatku potravy v zimě.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PODPORU OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVĚŘE A ZAJÍCE POLNÍHO

Předmětem finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního je

 • vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře, kterými jsou tetřev hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní, v lokalitách odpovídajících jejich přirozenému prostředí v rámci honitby,
 • vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách odpovídajících jeho přirozenému prostředí v rámci honitby, nebo
 • pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve polní.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OBORNÍ CHOVY ZVĚŘE SE VZÁCNÝMI DRUHY NEBO PODDRUHY

Předmětem finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy je podpora oborních chovů zvěře se vzácnými druhy uvedenými v příloze nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

 • koza bezoárová
 • bílý jelen

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA POUŽITÍ DRAVCŮ V OCHRANĚ ROSTLIN

Předmětem finančního příspěvku je

 • pořízení a instalace nebo výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo
 • pořízení a rozmístění nebo výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce na zemědělské půdě.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PREVENTIVNÍ VETERINÁRNĚ LÉČEBNÉ AKCE A ZDOLÁVÁNÍ NÁKAZ V CHOVECH ZVĚŘE

Předmětem finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře je

 • nákup a aplikace veterinárního antiparazitického přípravku pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře, nebo
 • laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA SNIŽOVÁNÍ POČETNÍCH STAVŮ KORMORÁNA VELKÉHO

Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého je ulovení kormorána velkého v souladu se zákonem o myslivosti a zákonem o ochraně přírody a krajiny.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA SNIŽOVÁNÍ POČETNÍCH STAVŮ PRASETE DIVOKÉHO

Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení prasete divokého v souladu se zákonem o myslivosti.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OZELEŇOVÁNÍ KRAJINY VČETNĚ OPLOCOVÁNÍ DŘEVIN

Předmětem finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin je

 • založení nových remízků mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa; remízkem se rozumí dřevinný porost vzniklý výsadbou vhodných druhů keřů a stromů a zajišťující drobné zvěři přirozený úkryt ve volné krajině, nebo
 • výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa; plodonosnými dřevinami se rozumí druhy dřevin v rámci rodů bez, brslen, dřín, dřišťál, hloh, hlohyně, hrušeň, jabloň, jeřáb, jírovec, kaštanovník, líska, morušovník, ořešák, pámelník, ptačí zob, rakytník, růže, slivoň a srstka.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ PRO ULOVENOU ZVĚŘ

Předmětem finančního příspěvku je nákup a zprovoznění chladicího zařízení a jeho součástí pro uchování ulovené zvěře ve visu.

Finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA CHOV A VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN LOVECKÝCH PSŮ

Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA CHOV A VÝCVIK LOVECKÝCH DRAVCŮ

Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců je úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu, a to jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního.