Nový projekt EU poskytuje informace o lesích pro evropský plán na cestě ke klimatické neutralitě

Lepší monitorování evropských lesů pomůže zemím zmírnit změny klimatu a přizpůsobit se jim.

Naším hlavním cílem je pomoci Evropě přejít na klimaticky neutrální a odolnou společnost a ekonomiku“, říká Johannes Breidenbach, koordinátor nově zahájeného projektu EU PathFinder. „Účelná politická rozhodnutí jsou založena na spolehlivých informacích o stavu a budoucím vývoji lesních zdrojů“, vysvětluje Breidenbach.

Celkem 23 výzkumných organizací z celé Evropy se podílí na čtyřletém projektu EU PathFinder. Cílem projektu je zlepšit možnosti monitorování evropských lesů a pomoci tak zvýšit ukládání uhlíku a zastavit úbytek biologické rozmanitosti v lesích.

Lesy mají zásadní význam pro evropské hospodářství, klima a biologickou rozmanitost.

Cílem projektu PathFinder je především vytvořit společný systém monitorování evropských lesů, založený na existujících národních inventarizacích lesů. To je důležité, protože ucelené sledování stavu lesů zajišťuje aktuální a konzistentní informace o emisích skleníkových plynů z lesů v celé Evropě.

  • I mezi sousedními zeměmi existují rozdíly ve způsobu provádění národních inventarizací lesů“, říká Breidenbach.
  • Prostřednictvím projektu PathFinder harmonizujeme způsob shromažďování údajů o lesích v celé Evropě a harmonizujeme způsob sdílení těchto informací.

Kromě toho EU vyžaduje politiku, která podporuje bioekonomiku založenou na lesích, jež pomáhá zmírňovat změny klimatu a podporuje biologickou rozmanitost.

  • V současné době je rozhodování ztíženo, protože chybí včasné a spolehlivé informace.

Metoda projektu PathFinder pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně v Evropě

Druhým cílem projektu PathFinder je vyvinout modely, kterými mohou evropské lesy přispět ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobit se této změně podle různých scénářů s využitím různých přírodních a socioekonomických faktorů. Podle Breidenbacha je takový systém potřebný k monitorování pokroku při plnění cílů a k tomu, aby se tvůrci politik mohli průběžně přizpůsobovat novým informacím.

A třetí cíl projektu, kde vědci konsorcia projektu PathFinder společně se zainteresovanými stranami –   tvůrci politik, vlastníky půdy, lesními hospodáři a ochránci přírody a biodiverzity začnou aktivně uplatňovat své znalosti a důkazy způsobem, který může pomoci propojit krátkodobá rozhodnutí s dlouhodobými výsledky, a tím zajistí efektivnější a odolnější budoucí způsoby obhospodařování lesů.

  • Existuje mnoho možností, které vedou k budoucí klimaticky neutrální Evropě. Náš přístup v projektu PathFinder spočívá v nalezení cesty pro evropské lesy, která povede k nejmenším kompromisům a maximálním synergiím mezi mnoha ekosystémovými službami, které lesy poskytují“, říká Breidenbach.

Kontaktní osoba:
Johannes Breidenbach, johannes.breidenbach@nibio.no
Telephone: (+47) 974 77 985
Twitter: @Jo_Breidenbach

Fotografie
Ilustrace Projektu PathFinder

Image Credit: NIBIO

EU logo

PathFinder Logo

Fotografie skupiny účastníků při zahájení projektu PathFinder

Foto: Erling Fløistad, NIBIO

Fakta o projektu PathFinder

Čtyřletý projekt PathFinder má rozpočet 6,3 milionu eur. Konsorcium projektu tvoří 23 výzkumných partnerů.  Koordinátor projektu je profesor výzkumu Johannes Breidenbach z norského institutu NIBIO.

Trvání projektu: září 2022–srpen 2026

Projekt PathFinder je rozdělen do šesti pracovních souborů (WP):

WP1-Sběr dat v terénu, pod vedením: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Španělsko
WP2-Platforma pro mapování a odhady pro monitorování LULUCF a biologické rozmanitosti, pod vedením: Natural Resources Institute (LUKE), Finsko.
WP3-Scénáře hospodaření v lesích a s půdou, pod vedením: Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), Nizozemsko.
WP4–Hodnocení politik a cest řešení, pod vedením – Albert-Ludwigs University Freiburg (ALU), Německo.
WP5-Komunikace, šíření a využívání informací, pod vedením: European Landowners Organization (ELO), Belgie.
WP6-Řízení projektu, pod vedením: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Norsko.

Projekt je financován z programu EU Horizont Evropa pro výzkumu a inovace (ID No 101056907).

Twitter: @EuPathFinder

Partneři projektu

Více informací o projektu PathFinder