FLPIS

V rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) jsou pro podání žádosti u opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru a 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Pro podporu administrace těchto titulů byla připravena aplikace fLPIS, která mimo jiné slouží žadateli i k případné aktualizaci porostních skupin a vybraných údajů. Tuto aktualizaci může žadatel po předchozím provedení registrace a přiřazení ploch provádět buď sám, nebo s asistencí odborně vyškoleného pracovníka ÚHÚL.

Před vlastním podáním žádosti musí žadatel projít několika kroky. S realizací kroků 3 a 6 mu mohou na požádání pomoci pracovníci ÚHÚL.

  1. Registrace žadatele

a) Žadatel se musí nejprve zaregistrovat do fLPIS a Portál Farmáře Registrace do fLPIS se provádí na SZIFOddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL),
b) dalším krokem je pak registrace do Portálu farmáře SZIF, kterou lze provést opět na OPŽL.

  1. Přiřazení plochy uživateli

Současně s registrací do fLPIS bude žadateli přiřazena plocha (LHP, LHO, porostní skupiny), na kterou doloží právní důvod užívání. Přehled LHP/O či porostních skupin žadatel doloží na formuláři SZIF jako přehled porostních skupin. Formulář je k dispozici na stránkách www.szif.cz.

  1. Příprava žádosti o zařazení

V rámci přípravy žádosti o zařazení vybere žadatel v aplikaci fLPIS porostní skupiny, které chce zařadit do vybraného opatření. Součástí přípravy žádosti o zařazení může být i případné zpřesnění průběhu hranic a vybraných atributů porostních skupin.

Žádost si může žadatel připravit sám nebo s asistencí ÚHÚL. Pokud bude žadatel v této fázi potřebovat technickou pomoc při práci s aplikací při zpřesnění hranic porostních skupin, nebo jejich/jiných atributů, poskytne mu ji ÚHÚL. Pokud by žadatel neprováděl žádné změny hranic, nebo atributů, může i tento krok realizovat přímo na OPŽL.

Podle charakteru případných úprav zákresu pak výstupem z tohoto procesu může být příloha Potvrzení odborného lesního hospodáře nebo Potvrzení orgánu ochrany přírody. Tyto přílohy žadatel nechá potvrdit a následně je doloží při podání žádosti o zařazení. Asistence pracovníků ÚHÚL je zaměřena pouze na technickou stránku věci. Za správnost prováděných změn ručí v každém případě žadatel.

  1. Podání žádosti o zařazení Žadatel může k podání žádosti o zařazení využít aplikaci Portál Farmáře, dostupnou na stránkách www.szif.cz, anebo žádost podá za pomoci pracovníka OPŽL. Na základě ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (EU) č. 809/2014 se, od roku podání žádosti 2018 vztahuje na všechny příjemce povinnost podat žádost prostřednictvím geoprostorového formuláře přes Portál farmáře, kam má každý žadatel přidělen individuální přístup.)
  2. Žádost o dotaci Žadatel může k podání žádosti o dotaci využít aplikaci Portál Farmáře, dostupnou na stránkách www.szif.cz, anebo žádost podá za pomoci pracovníka OPŽL
  1. Příprava žádosti o změnu zařazení Pokud dojde v průběhu závazku ke změnám v průběhu hranic porostních skupin, může žadatel požádat o změnu zařazení. Obdobně, pokud budou v rámci kontroly na místě zjištěny odchylky v průběhu hranic porostních skupin, bude žadatel vyzván k provedení změny zařazení.

V rámci změny zařazení se řeší také případy, kdy dochází k obnově LHP/O. Žadatel musí v takovém případě identifikovat nástupnické porostní skupinyv novém LHP/O.

Žádost o změnu zařazení se připravuje v aplikaci fLPIS. Pro tento bod platí informace z bodu 3. Příprava žádosti o zařazení.

  1. Podání žádosti o změnu zařazení Žadatel může k podání žádosti o změnu zařazení využít aplikaci Portál Farmáře, dostupnou na stránkách www.szif.cz, anebo žádost podá za pomoci pracovníka OPŽL.

Součástí podání žádosti o změnu zařazení je i případné doručení potvrzení OLH nebo doručení potvrzení orgánu ochrany přírody na formuláři vygenerovaném v aplikaci fLPIS.

Souhrn postupu
Jednotlivé výše uvedené fáze probíhají v aplikaci Portál farmáře nebo fLPIS. Přehled nutné nebo volitelné interakce žadatele se SZIF a ÚHÚL je uveden v tabulce:

Kroky Žadatel sám (Portál farmáře/fLPIS) Žadatel na OPŽL Žadatel na ÚHÚL
1 Registrace žadatele X
2 Přiřazení plochy X
3 Příprava žádosti o zařazení X X[1] X
4 Podání žádosti o zařazení X X
5 Žádost o dotaci X X
6 Příprava žádosti o změnu zařazení X X
7 Podání žádosti o změnu zařazení X X

[1] kromě případů, kdy bude požadována asistence se změnami atributů a/nebo hranic PSK

Pokud se rozhodnete využít asistence ÚHÚL, domluvte si prosím schůzku na jednom z našich pracovišť:

Jméno Email Telefon Ulice Město PSČ
Ing. Jana Kolaříková kolarikova.jana@uhul.cz 540 003 117 Vrázova 1 Brno – Žabovřesky 616 00
Ing. Leoš Sojka sojka.leos@uhul.cz 552 363 282 Nádražní 2811 Frýdek-Místek 738 25
Ing. Alena Krylová krylova.alena@uhul.cz 480 032 346 Jungmannova 10 Jablonec nad Nisou 466 01
Ing.Bc. Vít Kondler kondler.vit@uhul.cz 570 593 331 Náměstí Míru 498 Kroměříž 767 01
Ing. Václav Hamet hamet.vaclav@uhul.cz 581 083 427 Holická 31c Olomouc 772 00
Ing. Tomáš Eybl eybl.tomas@uhul.cz 380 432 135 Lipová 15 Rudolfov 373 71
Mgr. Martina Jůzová juzova.martina@uhul.cz 490 522 224 Veverkova 1335 Hradec Králové 2 500 02
Ing. Ondřej Vaculík vaculik.ondrej@uhul.cz 321 021 442 Nábřežní 1326 Brandýs nad Labem 250 01
Jan Lehečka lehecka.jan@uhul.cz 371 152 431 Nám. Generála Píky 8 Plzeň – Slovany 301 58
Ing. Vladimír Mutínský mutinsky.vladimir@uhul.cz 351 184 415 Kapitána Jaroše 318/4 Karlovy Vary – Dvory 360 06