Minulá dotační období (PRV 2007-2013)

V roce 2020 končí pro vlastníky lesů možnost požádat o zařazení do opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrany lesů, neboť končí programové období Programu rozvoje venkova ČR (PRV) na období 2014–2020. Od roku 2021 po dobu přechodného období (tj. do doby schválení nového PRV pro další programové období), nebude možno podávat nové žádosti do tohoto opatření.

Pro vlastníky lesů, kteří byli zařazeni do opatření v předchozích programových obdobích však zůstávají v platnosti uzavřené závazky po dobu stanovenou v době uzavření závazku:

  1. Závazky vyplývající z programového období PRV 2007–2013 ustanovené podle článku 46 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005

Podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu

Dotace na zachování hospodářského souboru lesního porostu je ustanovena podle článku 46 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Podpora je poskytována na zachování optimální druhové skladby základních dřevin lesního porostu nebo hospodářského tvaru lesa ve formě částečné kompenzace újmy. Ta, vzniká snížením hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000. Dotace je poskytována po dobu 20 let od zařazení do opatření.

Podporované jsou porostní typy hospodářských souborů: jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, topolový, nízký les – pařeziny.

Podopatření II.2.3 Zlepšování druhové skladby lesních porostů

Dotace na zlepšování druhové skladby lesních porostů je ustanovena podle článku 46 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Podpora je poskytována na zvýšené zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin nad rámec národní legislativy, a to ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. Dotace je poskytována po dobu 20 let od zařazení do opatření.

  1. Závazky vyplývající z programového období PRV 2014–2020 – opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů.

Opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů je ustanoveno podle článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.

Podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru

Podopatření umožňuje čerpat částečnou finanční kompenzaci újmy vzniklé snížením hospodářského využití lesů v lesních porostech v oblastech Natura 2000 (ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality) a zvláště chráněných územích. Cílem opatření je zachování podporovaných porostních typů hospodářských souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, topolový, nízký les – pařeziny). Závazek trvá po dobu 5 let od zařazení do opatření.

Podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Podopatření umožňuje čerpat dotaci na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Smyslem tohoto podopatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy při sběru reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný materiál. Cílem opatření je zajištění dostatečného množství osiva pro pěstování sazenic požadované kvality a požadovaného původu. Závazek trvá po dobu 5 let od zařazení do opatření.

  1. Závazky vyplývající z programového období PRV 2014–2020

Opatření M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů je ustanoveno podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb.

Podopatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Podopatření umožňuje čerpat finanční kompenzaci nákladů na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění. V případě, že žadatel není příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu, může čerpat finanční kompenzaci za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.

Bližší informace získáte zde.

Metodická doporučení pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v období 2007–2013

Lesnicko-environmetální platby (308 kB)

Platby v rámci Natura 2000 v lesích(301 kB)

Zalesňování zemědělské půdy(137 kB)