Zalesňování zemědělské půdy

8.1.1. Zalesňování a zakládaní lesů

Cílem podopatření je posílení biodiverzity krajiny a její ekologické rovnováhy s dalšími benefity, které funkce lesa nabízí. Rozšiřováním zalesněných ploch také dochází ke zmírňování dopadů klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2.

Dotace se poskytují na:

– založení lesního porostu,

– péči o lesní porost po dobu 5 let,

– ukončení zemědělské výroby po dobu 5 let.

Metodické doporučení pro žadatele o dotaci na zalesňování zemědělské půdy poskytovanou v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020