Národní dotace

Aktuální stav finančních příspěvků na kůrovcovou kalamitu

Přehled aktuálních dotačních programů MZe pro lesní hospodářství a myslivost

Vlastníci lesů mohou čerpat finanční příspěvky na podporu hospodaření v lesích ze dvou různých zdrojů.

Národní dotace poskytované Ministerstvem zemědělství jsou poskytovány podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti:

  • finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dříve dotační titul A),
  • finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dříve dotační titul B),
  • finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (dříve dotační titul D),
  • finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dříve dotační titul H),
  • nový finanční příspěvek na ochranu lesů (dříve dotační titul I)
  • finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb (dříve dotační titul G) – rozšířeny o nové finanční příspěvky na zlepšování životního prostředí zvěře (krmelce pro drobnou zvěř, akusticko-světelné plašiče zvěře, provoz přezimovacích obůrek, snižování početních stavů kormorána velkého a prasete divokého) a o nový finanční příspěvek na ozeleňování krajiny (zakládání remízků, výsadba plodonosných dřevin),
  • finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (dříve dotační titul K).

Jednotlivé kraje ze svých prostředků navíc poskytují dotace na zlepšování stavu lesních ekosystémů na území svých krajů. Tyto dotace jsou v jednotlivých krajích různé. Obvykle mají za cíl zvyšování odolnosti lesů proti nepříznivým klimatickým vlivům (srážkový deficit, biotičtí škodliví činitelé) a zlepšování polyfunkčního potenciálu lesa, ochranu lesa a zabránění vzniku škod na lesních porostech působených zvěří.

Podrobné podmínky poskytnutí finančních příspěvků a dotací na podporu hospodaření v lesích z národních zdrojů jsou zveřejněny zde.

Přehled statistik z minulých období:

(Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v letech 2008–2016)

2016 (3,18 MB)

2015 (1,85MB)

2014 (2,16 MB)

2013 (1,80 MB)

2012 (5,43 MB)

2011 (9,25 MB)

2010 (9,19 MB)

2009 (2,77 MB)

2008 (1,12 MB)

Od roku 2017 je přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných ze státního rozpočtu a rozpočtů jednotlivých krajů přehledně uveden v Zelené zprávě MZe pro příslušný rok.