Přírodní lesní oblast č. 1 – Krušné hory

Náhorní plošina Krušných hor má za sebou plošný rozpad lesů vlivem imisní a kůrovcové kalamity ze 70. a 80. let minulého století. V tomto období došlo k prakticky kompletnímu smýcení starších smrkových porostů a jejich nahrazení porosty náhradních dřevin. V posledních dvaceti letech probíhá intenzivní přeměna rozpadajících se náhradních porostů břízy, a v posledních letech i smrku pichlavého, na porosty cílových dřevin. Mladší porosty smrku a bučiny na svazích hor kalamitou tolik postiženy nebyly. Na velké části území již několik desetiletí probíhá celoplošné vápnění s cílem upravit chemické vlastnosti půd změněné imisemi. Holiny byly zalesněny a jak nové kultury odrůstají, postupně mizí atraktivní místa s dalekými výhledy. Současnou hrozbou pro další existenci dosud zachovalých smrkových porostů představuje rychle se šířící kůrovcová kalamita v podhůří jako důsledek probíhající klimatické změny a s ní spojených period sucha.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 1 Krušné hory

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 30. 11. 2021 č.j.:  MZE – 67441/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  14. 7. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  2. 11. 2021 v Jablonci nad Nisou
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  179 720 ha
 LESNATOST  68,1%

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1