Přírodní lesní oblast č. 1 Krušné hory

Náhorní plošina Krušných hor má za sebou plošný rozpad lesů vlivem imisní a kůrovcové kalamity ze 70. a 80. let minulého století. V tomto období došlo k prakticky kompletnímu smýcení starších smrkových porostů a jejich nahrazení porosty náhradních dřevin. V posledních dvaceti letech probíhá intenzivní přeměna rozpadajících se náhradních porostů břízy, a v posledních letech i smrku pichlavého, na porosty cílových dřevin. Mladší porosty smrku a bučiny na svazích hor kalamitou tolik postiženy nebyly. Na velké části území již několik desetiletí probíhá celoplošné vápnění s cílem upravit chemické vlastnosti půd změněné imisemi. Holiny byly zalesněny a jak nové kultury odrůstají, postupně mizí atraktivní místa s dalekými výhledy. Současnou hrozbou pro další existenci dosud zachovalých smrkových porostů představuje rychle se šířící kůrovcová kalamita v podhůří jako důsledek probíhající klimatické změny a s ní spojených period sucha. 

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 1 Krušné hory

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Příloha č.1 Přehled katastrálních území v PLO 1 ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Příloha č.2 Výsledky genetické charakterizace významných populací 6 druhů lesních dřevin v ČR ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

Příloha č. 3: Zásady hospodaření v lesích zvláštního určení ke stažení zde
Příloha č. 4: Charakteristiky lesních typů ke stažení zde
Příloha č. 5: Převod typologických jednotek ke stažení zde
Příloha č. 6: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích ke stažení zde
Příloha č. 7: Porovnání zastoupení LVS PLO 1 mezi lety 2019 a 2021 ke stažení zde

 PLATNOST 2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR dne 30. 11. 2021 č.j.:  MZE – 67441/2021-16211
 ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 14. 7. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 2. 11. 2021 v Jablonci nad Nisou
 CELKOVÁ PLOCHA PLO 179 720 ha
 LESNATOST 68,1%

Minulé dokumenty OPRL
 Textová část OPRL1