Přírodní lesní oblast č. 10 – Středočeská pahorkatina

PLO 10 Středočeská pahorkatina je 3. největší přírodní lesní oblast v ČR. Lesnatost území je však podprůměrná (30 %). Krajinný ráz je dán geologickým podložím, které je velmi rozmanité. Zatímco v severní a jihovýchodní část PLO je tvořena prachovci a spraší překrývajícími pararuly, centrální část je tvořena téměř výhradně hlubinnými vyvřelinami (granity a granodiority).
Středočeská pahorkatina se vyznačuje poměrně členitou krajinu s mozaikovitě rozmístěnými menšími lesními celky. Dále zde můžeme nalézt v hojné míře zařízlá údolí s velmi příkrými svahy podél velkých vodních toků (Vltava, Sázava). Zalesněné skalní výchozy na úbočích poskytují atraktivní výhledy, což zapříčinilo zvýšenou intenzitu rekreačního využití a výstavbu objektů sekundárního rekreačního bydlení.
Na řece Želivce ve východní části PLO se nachází vodní nádrž Švihov, která je nejvýznamnějším zdrojem pitné vody nejen pro hlavní město Prahu.
Středočeskou pahorkatinou prochází nejdůležitější dopravní tepny ČR, a to dálnice D1 (Praha-Brno) a D3 (Praha-České Budějovice-Rakousko).
Většina lesů v PLO 10 je v majetku fyzických osob (38 %), Státní lesy zaujímají plochu (28 %). V lesích PLO převažuje smrk (43 %) s borovicí (25 %). Z listnatých dub (9 %) a buk (6 %). Celkový podíl jehličnatých porostů v PLO 10 je 74 %. Vzhledem k dřevinné skladbě a nadmořské výšce oblasti (187 – 696 m n. m.) lesní porosty v PLO 10 často trpí větrem, suchem a podkorními škůdci.
Podíl hospodářských lesů v PLO 10 činí 84 %. Do Středočeské pahorkatiny zasahuje ve východní části CHKO Železné hory. V oblasti je také značná část lesů zařazena do lesů v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (3 %), lesů sloužících lesnickému výzkumu a lesnické výuce (3 % – např. ŠLP Kostelec n. Č. lesy), lesů příměstských a rekreačních (3 %). Celková plocha lesů zvláštního určení činí 15 %, lesů ochranných 1 %.
V budoucnu lze očekávat změnu druhové skladby lesů ve prospěch listnatých dřevin na úkor jehličnatých, zejména smrku a borovice. Zejména v severních části (blízkost Prahy) a v okolí velkých měst bude stále vyšší tlak na turistické a rekreační využívání lesů.

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:9.7.2001 č.j.: 27069/2001-5040
 Katastrální výměra  660146 ha
 Lesnatost  29,7%
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ