Přírodní lesní oblast č. 11 Český les

Zásadní změny za uplynulých dvacet let v Českém lese zaznamenalo vylišení lesních vegetačních stupňů. V roce 2005 byla přibližně na polovině území PLO 11 vyhlášena CHKO Český les, což má dopad i na hospodaření v lesích. Z pohledu lesnatosti a produkčních možností je PLO 11 v rámci ČR hodnocena nadprůměrně.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení o schválení OPRL pro PLO č. 11 Český les ke stažení zde

Všeobecné údaje ke stažení zde

Příloha č. 1: Přehled katastrálních území v PLO 11 ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

Příloha č. 3: Zásady hospodaření v lesích zvláštního určení ke stažení zde

Příloha č. 4: Charakteristiky lesních typů ke stažení zde

Příloha č. 5: Převod lesnicko-typologických jednotek na jednotky ostatních klasifikací vegetace v ČR ke stažení zde

Příloha č. 6: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích ke stažení zde

Příloha č. 7: Lesní vegetační stupně v letech 2000 a 2020 ke stažení zde

Příloha č. 8: Zonace CHKO Český les ke stažení zde

 PLATNOST 2021–2040
 SCHVÁLENO MZe ČR dne: 31. 7. 2020, č.j.: 40103/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Plzeň
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 25. 6. 2019 v Brandýse n. Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 9. 6. 2020 v Přimdě
 CELKOVÁ PLOCHA PLO 110 063 ha
 LESNATOST 59,8 %

Minulé dokumenty OPRL

Textová část OPRL1