Přírodní lesní oblast č. 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor

PLO 12 je charakteristická průměrnou lesnatostí (téměř 37 %) a celkově velmi vysokou rozlohou lesa (více než 100 tis ha). Převládajícím typem reliéfu je vrchovina klimaticky zařazená převážně do mírně teplé oblasti. Svými přírodními poměry je oblast poměrně dobře vyhraněná vůči sousední Jihočeské pánvi. Na druhou stranu oblast postupně přechází do hornatiny Šumavy. Stanovištní i růstové poměry jsou příznivé, v oblasti se převažuje 5. lesní vegetační stupeň (jedlobukový 49 %). Převládá ekologická řada kyselá (50 % plochy lesa) a následuje ekologická řada živná (25 %). Vývoj lesů v oblasti je dlouhodobě člověkem ovlivněn. Nadmořská výška území se pohybuje od 400 m n. m. (údolí řeky Blanice nedaleko Vodňan) do 1 087 m n. m. (Kleť). Nejrozšířenější je rozpětí nadmořských výšek od 500 do 600 m n. m. (40 % rozlohy oblasti).
Lesy ve vlastnictví státu představují v Předhoří Šumavy a Novohradských hor 38 %, na města a obce připadá 30 % plochy lesů a lesy ve vlastnictví fyzických osob tvoří téměř 30 % podíl. Během sledovaného období (2000–2020) došlo k poklesu zastoupení jehličnatých dřevin o 4,4 p. b. na 82,7 % ve prospěch listnatých dřevin na jejich současných 17,3 %. Tento trend změny dřevinné skladby bude pravděpodobně nadále pokračovat, a to hlavně na úkor smrku, který zatím dominuje (cca 50 %). Věková skladba lesů v Předhoří Šumavy a Novohradských hor je ovlivňována kromě nahodilých těžeb zejména vlastnickou strukturou lesů. Vysoký podíl lesů ve vlastnictví fyzických osob s sebou nese fenomén tzv. zašetřování zásob, což má vliv na odchýlení od normálního rozdělení. V současné době jsou podprůměrně zastoupeny všechny věkové stupně od 1. až po 10. Naopak výrazně nadnormální zastoupení mají porosty od 11. věkového stupně výše. Podíl lesů ve zvláště chráněných územích je v oblasti podprůměrný. Oblast se vyznačuje řidším osídlením a typické je pro ni chalupaření. V oblasti se nenachází žádná velká aglomerace a je zde vysoký podíl malých vesnic.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor ke stažení zde

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

OPRL-PLO-12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor – ZIP ke stažení zde

PLATNOST  2023 – 2042
SCHVÁLENO MZe ČR  dne 22. 11. 2022 č.j.: MZE-65010/2022-16211
ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka České Budějovice
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  20. 4. 2021
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  18. 10. 2022
CELKOVÁ PLOCHA PLO  280 287 ha
LESNATOST  36,7 %

Minulé dokumenty OPRL

Textová část OPRL1