Přírodní lesní oblast č. 13 – Šumava

Šumava je souvislý komplex pohraničních hor, táhnoucí se od Vyššího Brodu ležícího v Jihočeském kraji až k Nýrsku, ležícím v Plzeňském kraji. Svojí celkovou rozlohou je tato oblast 12. největší. Co se týká plochy lesa, tak Šumava je oblast se třetí největší výměrou lesa. Oblast je charakteristická nadprůměrnou lesnatostí (cca 68 %). Převládajícím typem reliéfu je hornatina, klimaticky zařazená převážně do chladné oblasti s výskyty extrémních mrazů v oblasti plání. Stanovištní i růstové poměry jsou velmi pestré. Vyskytují se zde extrémní stanoviště, exponované vrcholy se zakrslým vzrůstem dřevin, rozsáhlé hluboké rašeliniště a na druhou stranu se zde nachází velmi produkční stanoviště s porosty tzv. hercynské směsi tvořené smrkem, bukem a jedlí. V oblasti je vylišen 4. – 8.  lesní vegetační stupeň, převažuje 6. lesní vegetační stupeň (smrkobukový). Převládající ekologickou řadou je řada kyselá. Nadmořská výška území se pohybuje od 454 m n. m. (údolí řeky Úhlavy v Nýrsku) do 1 378 m n. m. (vrch Plechý). Nejrozšířenější je rozpětí nadmořských výšek od 700 do 900 m n. m. (55 % rozlohy oblasti).
Na Šumavě má silné zastoupení management ochrany přírody v lesích. Zvláště chráněná území zaujímají 82 % rozlohy lesa PLO 13. Na téměř 88 % lesa je vyhlášena soustava Natura 2000. Významný podíl lesů je součástí CHOPAV 81,4 %. Tyto lesy tvoří přírodní vodní rezervoár a příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí. Jedná se o významnou pramennou oblast. Významné omezení hospodaření v lesích PLO 13 plyne z rozsahu lesů zařazených do kategorie lesů zvláštního určení podle § 8, odst. 1, písm. c) Lesního zákona. Jedná se o lesy na území NP a národních přírodních rezervací. Podíl těchto lesů v PLO Šumava je 40,7 %.
Lesy ve vlastnictví státu zaujímají v PLO Šumava cca 80 %. Nejvíce zastoupenou dřevinou je zde smrk, ale jeho zastoupení postupně klesá, hlavně na úkor buku. Věková skladba lesů v PLO je výrazně ovlivněna kůrovcovou kalamitou, která zde proběhla v souvislosti se změnou managementu ve prospěch přírodních procesů. Výrazně nadprůměrně jsou zde dnes zastoupeny zejména první a druhý věkový stupeň a tím došlo k odchýlení od normálního rozdělení věkových stupňů. Naopak výrazně nadprůměrné zastoupení mají porosty od 12. věkového stupně výše. Oblast se vyznačuje řídkým osídlením a typické je pro ni výrazné rekreační využití.

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:9.7.2001 č.j.: 27060/2001-5040
 Katastrální výměra  211302 ha
 Lesnatost  66,4 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 03.05.2022