Přírodní lesní oblast č. 14 Novohradské hory

Zásadní změnou za uplynulých dvacet let v Novohradských horách bylo vyhlášení Ptačí oblasti dle soustavy Natura 2000. Tento nový typ velkoplošného chráněného území se nachází na dvou třetinách plochy lesa v přírodní lesní oblasti. V roce 2007 byly Novohradské hory výrazně poškozeny orkánem Kyrill. Novohradské hory patří v porovnání s ostatními PLO mezi oblast s třetí nejvyšší lesnatostí. Podíl lesů, které jsou součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), je v této PLO dokonce nejvyšší ze všech oblastí. Novohradské hory patří rovněž mezi PLO s vysokým produkčním potenciálem.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení o schválení OPRL pro PLO č. 14 Novohradské hory ke stažení zde

Všeobecné údaje ke stažení zde

Příloha č. 1: Přehled katastrálních území v PLO 14 ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

Příloha č. 3: Zásady hospodaření v lesích zvláštního určení ke stažení zde

Příloha č. 4: Charakteristiky lesních typů ke stažení zde

Příloha č. 5: Převod lesnicko-typologických jednotek na jednotky ostatních klasifikací vegetace v ČR ke stažení zde

Příloha č. 6: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích ke stažení zde

 PLATNOST 2020–2039
 SCHVÁLENO MZe ČR dne: 17. 8. 2020, č.j. 42475/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka České Budějovice
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 11. 6. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 18. 6. 2020 v Brandýse nad Labem
 CELKOVÁ PLOCHA PLO 14 455 ha
 LESNATOST 81,7 %

Minulé dokumenty OPRL

Textová část OPRL1