Přírodní lesní oblast č. 15 – Jihočeské pánve (části: 15a – Českobudějovická pánev, 15b – Třeboňská pánev)

Typické foto oblasti

Zásadní změnou za uplynulých dvacet let v Jihočeských pánvích bylo vyhlášení Ptačích oblastí dle soustavy Natura 2000. Tento nový typ velkoplošného chráněného území se nachází téměř na jedné třetině plochy lesa v přírodní lesní oblasti. V roce 2006 došlo v oblasti k výraznému poškození zejména mladších borových porostů těžkým sněhem. V roce 2007 byly lesy v Jihočeských pánvích výrazně poškozeny orkánem Kyrill. Téměř polovina lesů je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Třeboňsko. Jihočeské pánve patří rovněž mezi PLO s vysokým rekreačním potenciálem, zejména pro rozvoj cykloturistiky.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Všeobecné údaje

Analýza stavu a vývoje

Syntéza a návrhy – ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 24. 11. 2021 č.j.:  MZE – 65792/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka České Budějovice
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  16. 6. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  19. 10. 2021 v Českých Budějovicích
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  245 582 ha
 LESNATOST  31,1%

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1