Přírodní lesní oblast č. 15a Jihočeské pánve – část budějovická pánev

Typické foto oblasti

Zásadní změnou za uplynulých dvacet let v Jihočeských pánvích bylo vyhlášení Ptačích oblastí dle soustavy Natura 2000. Tento nový typ velkoplošného chráněného území se nachází téměř na jedné třetině plochy lesa v přírodní lesní oblasti. V roce 2006 došlo v oblasti k výraznému poškození zejména mladších borových porostů těžkým sněhem. V roce 2007 byly lesy v Jihočeských pánvích výrazně poškozeny orkánem Kyrill. Téměř polovina lesů je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Třeboňsko. Jihočeské pánve patří rovněž mezi PLO s vysokým rekreačním potenciálem, zejména pro rozvoj cykloturistiky.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 15 Jihočeské pánve

Všeobecné údaje
Příloha č.1 Přehled katastrálních území v PLO 15

Analýza stavu a vývoje
Příloha č.2 Výsledky genetické charakterizace významných populací 6 druhů lesních dřevin v ČR

Syntéza a návrhy – ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)
Příloha č. 3: Zásady hospodaření v lesích zvláštního určení ke stažení zde
Příloha č. 6a: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích v podoblasti 15 ke stažení zde
Příloha č. 6b: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích v podoblasti 15b ke stažení zde
Příloha č. 7: Porovnání zastoupení LVS PLO 15 mezi lety 2019 a 2021 ke stažení zde

 PLATNOST  2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 24. 11. 2021 č.j.:  MZE – 65792/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka České Budějovice
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  16. 6. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  19. 10. 2021 v Českých Budějovicích
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  245 582 ha
 LESNATOST  31,1%

LO15A

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1