Přírodní lesní oblast č. 17 – Polabí

17 Polabi

PLO 17 – Polabí je rozsáhlá nížinná oblast tvořená rovinou až mírnou pahorkatinou, intenzivně zemědělsky využívaná, s velkými městskými aglomeracemi a hustou sítí dopravní infrastruktury. Náleží mezi nejteplejší a srážkově podprůměrné oblasti ČR. Plošně zde převažuje 1. dubový LVS (58 % plochy lesa) nad 2. bukodubovým LVS (39 %). Nejrozšířenějšími dřevinami jsou borovice lesní (36 % porostní plochy) a duby letní a zimní (30 %). Zastoupení smrku ztepilého je cca 10 % porostní plochy, převážně na stanovištích ovlivněných vodou. Lesnatost je nízká, dosahuje pouze cca 16 %. Lesy jsou výrazně zatížené rekreací, zvláště v okolí velkých měst. Doporučující opatření směřují k úpravě dřevinné skladby a struktury porostů pro zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů.

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:7.7.2001 č.j.: 27066/2001-5040
 Katastrální výměra  713145 ha
 Lesnatost  14 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 21. 3. 2023

1 – Souhrnná zpráva k základnímu šetření
2 – Podklad pro stanovení ZHD
3 – Závazné stanovisko MŽP k zavádění nepůvodních druhů lesních dřevin
4 – Zápis ze základního šetření
5 – Prezenční listina