Přírodní lesní oblast č. 19 – Lužická pískovcová vrchovina

19 Luzicka piskovcova vrchovina

Přírodní lesní oblast 19 – Lužická pískovcová vrchovina náleží z hlediska své plochy k menším oblastem s vysokou lesnatostí (6. v pořadí podle lesnatosti). Jedná se o kompaktní oblast s rozsáhlými souvislými lesními komplexy rozdělenými hlubokým údolím Labe na dvě základní části. Kolem Labe jde o Sněžnickou hornatinu a Růžovskou vrchovinu. Směrem na východ pak PLO pokračuje Jetřichovickými stěnami, Lužickým hřbetem a Kytlickou hornatinou. Lužická pískovcová vrchovina je ovlivněna třemi sídelními jednotkami – Děčín leží na Labi, Nový Bor a Varnsdorf leží na okraji PLO.
Významná část území Lužické pískovcové vrchoviny spadá do NP České Švýcarsko. NP České Švýcarsko zaujímá 21 % lesů PLO 19. „Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Mohutné skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch v období čtvrtohor v důsledku alpinského vrásnění. Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána, která se stala symbolem parku. Má status národní přírodní památky a jedná se o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě (Wikipedie)“. Na celém území NP je nutné hospodařit v souladu s plánem péče.

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:15.11.2000 č.j.: 2223/2000-5040
 Katastrální výměra  50707 ha
 Lesnatost  74 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 19.04.2022