Přírodní lesní oblast č. 19 – Lužická pískovcová vrchovina

19 Luzicka piskovcova vrchovina

Přírodní lesní oblast 19 – Lužická pískovcová vrchovina náleží z hlediska své plochy k menším oblastem s vysokou lesnatostí (6. v pořadí podle lesnatosti). Jedná se o kompaktní oblast s rozsáhlými souvislými lesními komplexy rozdělenými hlubokým údolím Labe na dvě základní části. Kolem Labe jde o Sněžnickou hornatinu a Růžovskou vrchovinu. Směrem na východ pak PLO pokračuje Jetřichovickými stěnami, Lužickým hřbetem a Kytlickou hornatinou. Lužická pískovcová vrchovina je ovlivněna třemi sídelními jednotkami – Děčín leží na Labi, Nový Bor a Varnsdorf leží na okraji PLO.
Významná část území Lužické pískovcové vrchoviny spadá do NP České Švýcarsko. NP České Švýcarsko zaujímá 21 % lesů PLO 19. „Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Mohutné skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch v období čtvrtohor v důsledku alpinského vrásnění. Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána, která se stala symbolem parku. Má status národní přírodní památky a jedná se o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě (Wikipedie)“. Na celém území NP je nutné hospodařit v souladu s plánem péče.

PLATNOST 2024–2043
SCHVÁLENO MZe ČR dne 21. 12. 2023, č. j.: MZE-73832/2023-16211
ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 19. 04. 2022
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 21. 11. 2023
CELKOVÁ PLOCHA PLO 50 696 ha
LESNATOST 74,5 %

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 19 Lužická pískovcová vrchovina (PDF)

Dokumentace OPRL je rozdělena do tří základních textových částí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Obsahuje kapitoly: vymezení hranic PLO, historie obhospodařování lesa a rozbor přírodních podmínek.

Všeobecné údaje (PDF)

ANALÝZA STAVU A VÝVOJE

Obsahuje kapitoly: základní charakteristiky lesů, ochrana lesů, dopravní zpřístupnění, lesnická typologie, funkční potenciály lesů, deklarované funkce lesů, informace o kategorizaci lesů.

Analýza stavu a vývoje (PDF)

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE OPRL ve formátu *.doc (všechny textové části a přílohy)

Tyto dokumenty jsou pracovní – uživatelské verze OPRL pro příslušnou přírodní lesní oblast (PLO). Zahrnují schválený stav z aktualizace PLO, a navíc informace získané v rámci údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tímto způsobem je podpořen zájem o takové informace, které naleznou maximální využití při obhospodařování lesů.

Aby bylo podpořeno maximální využití informací v textových částech OPRL v průběhu jejich platnosti, jsou tyto, po vzoru mapových výstupů OPRL (každoroční migrace dat na mapový portál), spravovány v systému údržby dat OPRL.

Z hlediska udržení disponibilního obsahu OPRL se jedná především o průběžné sledování poznatků majících vliv na situaci v lesnickém sektoru. Tyto informace jsou v OPRL zpracovány zejména v analytické a souhrnné části (syntéza a návrhy). Syntéza a návrhy v kapitole „3. Návrh opatření v PLO“ dává prostor pro uvedení odkazů na výsledky těchto odborných aktivit, které jsou uspořádány v členění tří pilířů trvale udržitelného obhospodařování. V této kapitole lze nalézt odkazy na certifikované metodiky a další výsledky projektů, které vlastníkům nabízí aktuální vědecké i provozní poznatky nejen z oblasti lesnického výzkumu.

Zahrnuje schválený stav z aktualizace PLO, průběžně udržované v rámci údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

INFORMACE K ZÁKLADNÍMU ŠETŘENÍ

MINULÉ DOKUMENTY OPRL

Začátkem platnosti schválených dokumentů, jako výstupů aktualizace OPRL2 pobývají tyto dokumenty platnosti. 

Textová část OPRL1 (PDF)