Přírodní lesní oblast č. 2 – Podkrušnohorské pánve (části: 2a – Chebská a Sokolovská pánev, 2b – Mostecká a Žatecká pánev)

Za uplynulých 20 let se plocha lesa v PLO 2 navýšila o 36 %, a to zejména díky lesnickým rekultivacím výsypek po těžbě hnědého uhlí. Přesto současná lesnatost oblasti patří k nejnižším v republice (necelých 11 %). Převaha mladých porostů způsobuje nevyrovnanost věkové struktury s deficitem mýtních porostů. Pro oblast je typický vysoký podíl listnatých dřevin (61 %) s významným zastoupením pionýrských druhů. Kombinace výše uvedených faktorů a stanovištních podmínek oblasti má dopad na značně podprůměrné hodnoty produkčních charakteristik (přírůst, zásoba, těžební možnosti). Podíl hospodářských lesů v PLO 2 je pouze 24 % z celkové plochy porostní půdy. Většina porostů Podkrušnohorských pánví plní mimoprodukční a ochranné funkce. V rámcových směrnicích hospodaření OPRL2 byly nově vytvořeny hospodářské soubory pro lesní porosty pěstované na antropogenních půdách výsypek.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 2 Podkrušnohorské pánve

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 24. 11. 2021 č.j.:  MZE – 66108/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  19.05.2020
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  05.10.2021
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  158 580 ha
 LESNATOST  10,6%

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1