Přírodní lesní oblast č. 20 – Lužická pahorkatina

PLO20 web

PLO 20 – Přírodní lesní oblast 20 – Lužická pahorkatina je specifická svou velikostí a tvarem. Je to jedna z menších PLO, složená ze 3, v ČR navzájem nespojitých, částí (Šluknovská pahorkatina, Frýdlantská pahorkatina a Žitavská pánev). Z hlediska lesnatosti patří Lužická pahorkatina k podprůměrným PLO (28,3 % dle les OPRL; podíl lesní porostní půdy na celkové rozloze oblasti je 27,1 % – dle LHP/O). Plocha lesa i lesnatost v průběhu času mírně narůstá. Celkovou míru lesnatosti snižuje Frýdlantská pahorkatina a zejména oblast Žitavské pánve – Liberce, Šluknovský výběžek je naopak výrazně lesnatější. Převládající nízká nadmořská výška, snadná přístupnost a dlouhá historie osídlení území již od středověku určily současné rozmístění lesů i jejich dřevinnou skladbu. Okrajově se území dotýká CHKO Jizerské hory, Lužické hory, Labské pískovce a minimálně NP České Švýcarsko.
V PLO Lužická pahorkatina poměrně výrazně klesá podíl jehličnanů. Zastoupení jehličnatých dřevin kleslo o 5 p. b. na 71,2 % a to ve prospěch listnatých dřevin na současných 28 %. Jinak se jedná o typickou dřevinnou skladbu tzn. převažují jehličnany, z nichž dominuje smrk ztepilý (56,5 %). Další postupný nárůst zastoupení listnatých dřevin lze očekávat povinným zaváděním MZD a zvýšenou přirozenou obnovou, zejména v případě buku

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 20 Lužická pahorkatina

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

OPRL-PLO-20- Lužická pahorkatina – ZIP ke stažení zde

PLATNOST  2023 – 2042
SCHVÁLENO MZe ČR  dne 6. 12. 2022 č.j.:  MZE-69594/2022-16211
ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  4. 5. 2021
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  1. 11. 2022
CELKOVÁ PLOCHA PLO   63 716 ha
LESNATOST  28,3 %

Minulé dokumenty OPRL