Přírodní lesní oblast č. 21 – Jizerské hory a Ještěd

PLO21 web

Jizerské hory a Ještěd mají za sebou plošný rozpad lesů vlivem imisní a kůrovcové kalamity ze 70. a 80. let minulého století. V tomto období došlo k prakticky kompletnímu smýcení starších smrkových porostů, mladší porosty smrku a bučiny na severních svazích hor kalamitou tolik postiženy nebyly. Dnes jsou tehdy vzniklé holiny zalesněny a tím, jak nové kultury odrůstají, postupně mizí, pro turisty tolik atraktivní, místa dalekých výhledů. Současnou hrozbu pro další existenci dosud zachovalých smrkových porostů představuje rychle se šířící kůrovcová kalamita jako důsledek probíhající klimatické změny a s ní spojených period dlouhodobého sucha.
PLO 21 Jizerské hory a Ještěd je charakteristická vysokou lesnatostí s příznivými růstovými podmínkami předpokládajícími vysoký produkční potenciál i těžební možnosti porostů. Původní jedlové bučiny byly v minulosti přeměněny na vysoce produkční alochtonní smrkové porosty, které však hůře odolávají řadě škodlivých činitelů a jejich stabilita je v dohledné budoucnosti ohrožená. Důležitou okolností je také vysoká a stále stoupající návštěvnost prakticky ve všech obdobích roku. Jizerské hory a Ještěd jsou oblíbeným cílem pro mnoho obyvatel z blízkého okolí, ale díky velmi dobré dopravní dostupnosti i z Prahy.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 21 Jizerské hory a Ještěd ke stažení zde

Všeobecné údaje ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  1.1.2021 – 31.12.2040
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne: 9. 10. 2020, č.j.: 52404/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  28. 5. 2019 v Brandýse n. Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  1. 9. 2020 v Jablonci nad Nisou
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  53 673 ha
 LESNATOST  74,8 %
Minulé dokumenty OPRL