Přírodní lesní oblast č. 22 – Krkonoše

22 Krkonose

PLO 22 – Krkonoše je unikátní mozaikou horských ekosystémů jež nemá v rámci České republiky obdobu. Díky jedinečným přírodním podmínkám, výskytu velmi cenných glaciálních reliktů a endemitů, zde byl v roce 1963 vyhlášen Krkonošský národní park (KRNAP) a jeho ochranné pásmo. Péčí o KRNAP je pověřena Správa KRNAP, která v oblasti hospodaří na 98 % porostní plochy. Krkonoše jsou nejlesnatější PLO v ČR, lesnatost dosahuje necelých 84 %. Dřevinná skladba lesů je typická pro horské oblasti ČR, tzn. převažují zde výrazně smrkové porosty, pro které jsou v oblasti vhodné klimatické podmínky s dostatkem srážek. Ve vrcholových partiích na hranici lesa jsou rozsáhlé porosty borovice kleče. V 70. až 90. letech 20. století byly lesní porosty pod silným imisním zatížením, jehož důsledkem došlo k rozpadu smrkových porostů v hřebenových partiích Krkonoš. Dlouhodobé negativní ovlivnění lesních půd okyselením půdních horizontů se řešilo vápněním a hnojením. Hlavním škodlivým činitelem v oblasti je bořivý vítr. Doporučující opatření směřují k úpravě dřevinné skladby a struktury porostů pro zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů a podpoření přírodních procesů. Základní hospodářskou dřevinou zůstává smrk ztepilý, který zde dosahuje svého optima, za současného posilování role buku lesního a jedle bělokoré všude tam, kde jsou pro tyto dřeviny vhodné podmínky.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 22 Krkonoše

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

OPRL-PLO-22-Krkonoše – ZIP ke stažení zde

PLATNOST 2023 – 2042
SCHVÁLENO MZe ČR dne 21. 12. 2022, č. j.: MZE-72287/2022-16211
ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Hradec Králové
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 18. 5. 2021
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 15. 11. 2022
CELKOVÁ PLOCHA PLO  40 745 ha
LESNATOST  83,8 %

Minulé dokumenty OPRL