Přírodní lesní oblast č. 23 – Podkrkonoší

PLO 23 Podkrkonosi

Podkrkonoší je přírodní lesní oblast s mírně podprůměrnou lesnatostí. Lesní porosty a zejména věková skladba lesů jsou zásadně ovlivněny mniškovou kalamitou (1919–1923). Stanovištní podmínky v oblasti jsou velmi pestré, převládá 4. a 3. lesní vegetační stupeň. Rámcové zásady hospodaření, vyjádřené prostřednictvím rámcových směrnic hospodaření, byly přizpůsobené výsledkům rozboru ohrožení lesů klimatickou změnou. Doporučující opatření směřují k úpravě dřevinné skladby a struktury porostů pro zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLo č. 23 Podkrkonoší ke stažení zde

Všeobecné údaje ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 Platnost  2022 – 2041
 Schváleno MZe ČR  18.2.2021 č.j.: 11418/2021-MZE-16211
 Katastrální výměra  184 687 ha
 Lesnatost  32,3%
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové

Minulé dokumenty OPRL