Přírodní lesní oblast č. 24 – Sudetské mezihoří

PLO 24 Sudetske mezihori

PLO 24 – Sudetské mezihoří představuje rozsáhlou sníženinu s členitým reliéfem mezi hřbety Krkonoš a Orlických hor. Oblast je geologicky mimořádně významná a je charakteristická rozsáhlými pískovcovými skalními městy. Vyznačuje se také unikátní církevní a lidovou architekturou. V oblasti jsou silné zájmy ochrany přírody, na 75 % rozlohy oblasti se rozprostírá CHKO Broumovsko. Plošně převažuje 5. jedlobukový lesní vegetační stupeň (53 %). Převažující dřevinou je smrk ztepilý, jehož zastoupení se pomalu snižuje ve prospěch listnatých dřevin. Současnou lesnatost (39 %) a druhovou skladbu ovlivnilo rozsáhlé zalesňování zemědělských pozemků, a to již od roku 1840, ale zejména po roce 1945. V 50. letech 20. století byla zejména západní část oblasti výrazně postižena imisemi, což vedlo k přestavbě lesa, jejímž výsledkem byla mozaika druhově bohatých a prostorově členitých porostů. Doporučující opatření směřují k úpravě dřevinné skladby a struktury porostů pro zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů.
PLATNOST 2024–2043
SCHVÁLENO MZe ČR dne 8. 12. 2023, č. j.: MZE-70414/2023-16211
ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Hradec Králové
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 05. 04. 2022
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 31. 10. 2023
CELKOVÁ PLOCHA PLO 58 035 ha
LESNATOST 39,1 %

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Dokumentace OPRL je rozdělena do tří základních textových částí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Obsahuje kapitoly: vymezení hranic PLO, historie obhospodařování lesa a rozbor přírodních podmínek.

Všeobecné údaje (PDF)

ANALÝZA STAVU A VÝVOJE

Obsahuje kapitoly: základní charakteristiky lesů, ochrana lesů, dopravní zpřístupnění, lesnická typologie, funkční potenciály lesů, deklarované funkce lesů, informace o kategorizaci lesů.

Analýza stavu a vývoje (PDF)

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE OPRL ve formátu *.doc (všechny textové části a přílohy)

Tyto dokumenty jsou pracovní – uživatelské verze OPRL pro příslušnou přírodní lesní oblast (PLO). Zahrnují schválený stav z aktualizace PLO, a navíc informace získané v rámci údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tímto způsobem je podpořen zájem o takové informace, které naleznou maximální využití při obhospodařování lesů.

Aby bylo podpořeno maximální využití informací v textových částech OPRL v průběhu jejich platnosti, jsou tyto, po vzoru mapových výstupů OPRL (každoroční migrace dat na mapový portál), spravovány v systému údržby dat OPRL.

Z hlediska udržení disponibilního obsahu OPRL se jedná především o průběžné sledování poznatků majících vliv na situaci v lesnickém sektoru. Tyto informace jsou v OPRL zpracovány zejména v analytické a souhrnné části (syntéza a návrhy). Syntéza a návrhy v kapitole „3. Návrh opatření v PLO“ dává prostor pro uvedení odkazů na výsledky těchto odborných aktivit, které jsou uspořádány v členění tří pilířů trvale udržitelného obhospodařování. V této kapitole lze nalézt odkazy na certifikované metodiky a další výsledky projektů, které vlastníkům nabízí aktuální vědecké i provozní poznatky nejen z oblasti lesnického výzkumu.

Zahrnuje schválený stav z aktualizace PLO, průběžně udržované v rámci údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

INFORMACE K ZÁKLADNÍMU ŠETŘENÍ

MINULÉ DOKUMENTY OPRL

Začátkem platnosti schválených dokumentů, jako výstupů aktualizace OPRL2 pobývají tyto dokumenty platnosti. 

Textová část OPRL1 (PDF)