Přírodní lesní oblast č. 24 – Sudetské mezihoří

PLO 24 Sudetske mezihori

PLO 24 – Sudetské mezihoří představuje rozsáhlou sníženinu s členitým reliéfem mezi hřbety Krkonoš a Orlických hor. Oblast je geologicky mimořádně významná a je charakteristická rozsáhlými pískovcovými skalními městy. Vyznačuje se také unikátní církevní a lidovou architekturou. V oblasti jsou silné zájmy ochrany přírody, na 75 % rozlohy oblasti se rozprostírá CHKO Broumovsko. Plošně převažuje 5. jedlobukový lesní vegetační stupeň (53 %). Převažující dřevinou je smrk ztepilý, jehož zastoupení se pomalu snižuje ve prospěch listnatých dřevin. Současnou lesnatost (39 %) a druhovou skladbu ovlivnilo rozsáhlé zalesňování zemědělských pozemků, a to již od roku 1840, ale zejména po roce 1945. V 50. letech 20. století byla zejména západní část oblasti výrazně postižena imisemi, což vedlo k přestavbě lesa, jejímž výsledkem byla mozaika druhově bohatých a prostorově členitých porostů. Doporučující opatření směřují k úpravě dřevinné skladby a struktury porostů pro zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů.
 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:7.12.2000 č.j.: 2427/2000-5040
 Katastrální výměra  58033 ha
 Lesnatost  35,7 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 05.04.2022
1 – Souhrnná zpráva k základnímu šetření
2 – Podklad pro stanovení ZHD