Přírodní lesní oblast č. 25 Orlické hory

Typické foto oblasti

Orlické hory jsou pohořím s vysokou lesnatostí, vodohospodářsky a rekreačně velmi významné. Jsou zde i silné zájmy ochrany přírody, 67 % plochy lesa se nachází v CHKO Orlické hory. Dřevinná skladba lesů je typická pro horskou oblast, tzn. převažují jehličnany, z nichž dominuje smrk ztepilý, pro který jsou v oblasti vhodné klimatické podmínky s dostatkem srážek. V období 1945–1960 proběhlo rozsáhlé zalesňování bývalých zemědělsky využívaných pozemků, což vedlo k významnému zvýšení lesnatosti oblasti a posílení produkční funkce lesů. V 70. až 90. letech 20. století byly lesní porosty pod silným imisním zatížením, důsledkem toho byl rozpad smrkových porostů v hřebenových partiích Orlických hor. Dlouhodobé negativní ovlivnění lesních půd okyselením půdních horizontů se řešilo vápněním a hnojením. Rámcové směrnice hospodaření byly přizpůsobené jak současnému stavu lesních porostů, tak potenciálnímu ohrožení lesů klimatickou změnou. Doporučující opatření směřují k úpravě dřevinné skladby a struktury porostů pro zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů. Základní hospodářskou dřevinou zůstává smrk, který zde dosahuje svého optima, za současného posilování role buku a jedle.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 25 Orlické hory

Všeobecné údaje – ke stažení zde
Příloha č.1 Přehled katastrálních území v PLO 25 ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde
Příloha č.2 Výsledky genetické charakterizace významných populací 6 druhů lesních dřevin v ČR ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)
Příloha č. 3: Zásady hospodaření v lesích zvláštního určení ke stažení zde
Příloha č. 4: Charakteristiky lesních typů ke stažení zde
Příloha č. 5: Převod typologických jednotek ke stažení zde
Příloha č. 6: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích ke stažení zde
Příloha č. 7: Porovnání zastoupení LVS PLO 25 mezi lety 2019 a 2021 ke stažení zde

 PLATNOST  2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 30. 11. 2021 č.j.:  MZE – 67456/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  8. 9. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  16. 11. 2021 v Hradci Králové
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  38 597 ha
 LESNATOST  59,3%
Umístění vybrané oblasti
Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1