Přírodní lesní oblast č. 26 – Předhoří Orlických hor

PLO 26 – Předhoří Orlických hor se vyznačuje harmonickou kulturní krajinou s poměrně nízkou lesnatostí, jež dosahuje 28 %. Tato nevelká oblast má poměrně členitý reliéf, zvedající se od jihozápadu a západu k východu. Nejvyšší polohy jsou na styku s PLO 25 – Orlické hory. Plošně převažuje 4. bukový lesní vegetační stupeň (45 % plochy lesa). Převažující dřevinou je smrk ztepilý, jehož zastoupení se pomalu snižuje ve prospěch listnatých dřevin. Doporučující opatření směřují k úpravě dřevinné skladby a struktury porostů pro zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů

 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:3.5.2000 č.j.: 1047/2000-50540
 Katastrální výměra  90250 ha
 Lesnatost  25,7 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové