Přírodní lesní oblast č. 27 – Hrubý Jeseník

PLO 27

Přírodní lesní oblast 27 – Hrubý Jeseník je horskou oblastí s velmi vysokou lesnatostí (82,4 %). Mezi nejvýznamnější geomorfologické celky v oblasti patří Hrubý Jeseník, Králický Sněžník a Rychlebské hory. Reliéfu odpovídá i klima. Jedná se o chladnou a srážkově bohatou oblast ČR. Hlavními horninami jsou ruly, migmatity a svory, což dává vznik živinově méně bohatým půdám. Nejvíce zastoupený je 6. a 5. lesní vegetační stupeň, do kterých náleží cca 65 % lesních porostů v oblasti. Třetí nejvíce zastoupený je 7. LVS s 22 %. Vývoj dřevinné skladby se vyznačuje mírným snižováním podílu smrku (nyní cca 80 %), a zvyšováním zastoupení listnatých dřevin, především buku (nyní cca 13 %). V lesních porostech došlo za posledních 20 let k nárůstu podílu listnatých dřevin o +3,7 % na současných 17,7 %.
Největší sídelní jednotkou nacházející se v oblasti je město Jeseník, které má statut lázeňského místa. K významným lázeňským místům patří také Karlova Studánka. Lesy Hrubého Jeseníku jsou tak častým cílem rekreačních aktivit obyvatel i lázeňských hostů. Velká část území PLO 27 spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jeseníky a Žamberk-Králíky. Celá PLO 27 plní ve zvýšené míře hydrické a vodohospodářské funkce. Zvláště chráněná území zaujímají 81,9 % rozlohy lesa PLO 27. Na téměř 80 % lesa je vyhlášena soustava Natura 2000. CHKO Jeseníky zaujímá 79 % lesů PLO 27. Na celém území CHKO je nutné hospodařit v souladu s plánem péče.

PLATNOST 2024–2043
SCHVÁLENO MZe ČR dne 21. 12. 2023, č. j.: MZE-74255/2023-16211
ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Olomouc
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 22. 03. 2022
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 28. 11. 2023
CELKOVÁ PLOCHA PLO 56 706 ha
LESNATOST 82,4 %

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 27 Hrubý Jeseník (PDF)

Dokumentace OPRL je rozdělena do tří základních textových částí.  

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Obsahuje kapitoly: vymezení hranic PLO, historie obhospodařování lesa a rozbor přírodních podmínek.

Všeobecné údaje (PDF)

ANALÝZA STAVU A VÝVOJE

Obsahuje kapitoly: základní charakteristiky lesů, ochrana lesů, dopravní zpřístupnění, lesnická typologie, funkční potenciály lesů, deklarované funkce lesů, informace o kategorizaci lesů.

Analýza stavu a vývoje (PDF)

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE OPRL ve formátu *.doc (všechny textové části a přílohy)

Tyto dokumenty jsou pracovní – uživatelské verze OPRL pro příslušnou přírodní lesní oblast (PLO). Zahrnují schválený stav z aktualizace PLO, a navíc informace získané v rámci údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tímto způsobem je podpořen zájem o takové informace, které naleznou maximální využití při obhospodařování lesů.

Aby bylo podpořeno maximální využití informací v textových částech OPRL v průběhu jejich platnosti, jsou tyto, po vzoru mapových výstupů OPRL (každoroční migrace dat na mapový portál), spravovány v systému údržby dat OPRL.

Z hlediska udržení disponibilního obsahu OPRL se jedná především o průběžné sledování poznatků majících vliv na situaci v lesnickém sektoru. Tyto informace jsou v OPRL zpracovány zejména v analytické a souhrnné části (syntéza a návrhy). Syntéza a návrhy v kapitole „3. Návrh opatření v PLO“ dává prostor pro uvedení odkazů na výsledky těchto odborných aktivit, které jsou uspořádány v členění tří pilířů trvale udržitelného obhospodařování. V této kapitole lze nalézt odkazy na certifikované metodiky a další výsledky projektů, které vlastníkům nabízí aktuální vědecké i provozní poznatky nejen z oblasti lesnického výzkumu.

Zahrnuje schválený stav z aktualizace PLO, průběžně udržované v rámci údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

INFORMACE K ZÁKLADNÍMU ŠETŘENÍ

MINULÉ DOKUMENTY OPRL

Začátkem platnosti schválených dokumentů, jako výstupů aktualizace OPRL2 pobývají tyto dokumenty platnosti. 

Textová část OPRL1 (PDF)