Přírodní lesní oblast č. 27 – Hrubý Jeseník

PLO 27

Přírodní lesní oblast 27 – Hrubý Jeseník je horskou oblastí s velmi vysokou lesnatostí (82,4 %). Mezi nejvýznamnější geomorfologické celky v oblasti patří Hrubý Jeseník, Králický Sněžník a Rychlebské hory. Reliéfu odpovídá i klima. Jedná se o chladnou a srážkově bohatou oblast ČR. Hlavními horninami jsou ruly, migmatity a svory, což dává vznik živinově méně bohatým půdám. Nejvíce zastoupený je 6. a 5. lesní vegetační stupeň, do kterých náleží cca 65 % lesních porostů v oblasti. Třetí nejvíce zastoupený je 7. LVS s 22 %. Vývoj dřevinné skladby se vyznačuje mírným snižováním podílu smrku (nyní cca 80 %), a zvyšováním zastoupení listnatých dřevin, především buku (nyní cca 13 %). V lesních porostech došlo za posledních 20 let k nárůstu podílu listnatých dřevin o +3,7 % na současných 17,7 %.
Největší sídelní jednotkou nacházející se v oblasti je město Jeseník, které má statut lázeňského místa. K významným lázeňským místům patří také Karlova Studánka. Lesy Hrubého Jeseníku jsou tak častým cílem rekreačních aktivit obyvatel i lázeňských hostů. Velká část území PLO 27 spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jeseníky a Žamberk-Králíky. Celá PLO 27 plní ve zvýšené míře hydrické a vodohospodářské funkce. Zvláště chráněná území zaujímají 81,9 % rozlohy lesa PLO 27. Na téměř 80 % lesa je vyhlášena soustava Natura 2000. CHKO Jeseníky zaujímá 79 % lesů PLO 27. Na celém území CHKO je nutné hospodařit v souladu s plánem péče.
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:23.5.2001 č.j.: 26674/2001-5040
 Katastrální výměra  68808 ha
 Lesnatost  82,3 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Olomouc

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 22.03.2022
1 – Souhrnná zpráva k základnímu šetření
2 – Podklad pro stanovení ZHD