Přírodní lesní oblast č. 29 – Nízký Jeseník

Nízký Jeseník je pahorkatina s plochými hřbety a plošinami rozřezanými údolími vodních toků se strmými svahy. Z hlediska celkové plochy i plochy lesa náleží k velkým PLO. Osídlení je soustředěno především na náhorní plošiny, které jsou využívané zemědělsky, lesy se rozkládají hlavně na svazích a v údolích, na plošinách potom zejména v zamokřených lokalitách, a jsou soustředěny převážně do větších komplexů, z nichž nejrozsáhlejší se rozkládá napříč celou centrální částí oblasti v povodí Moravice, prakticky od okraje Ostravy souvisle až po vodní nádrž Slezská Harta. Charakter osídlení oblasti byl ovlivněn odsunem německého obyvatelstva, které zde významně převažovalo (tzv. vnitřní Sudety). V jihozápadní části oblasti byl po válce na značné výměře zřízen vojenský výcvikový prostor Libavá. Pramenná oblast Odry a přehradní nádrže Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici podtrhují rovněž významnou funkci vodohospodářskou. V dřevinné skladbě dominovaly ve XX. století hospodářské smrkové porosty, které na přelomu století fatálně zdecimovala kůrovcová kalamita; mladší smrkové porosty byly postiženy tzv. nespecifickým chřadnutím smrku, což vedlo k současné velké věkové nevyrovnanosti a ještě probíhající přeměně druhové skladby.

 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:15.5.2001 č.j.: 20673/2001-5040
 Katastrální výměra  271472 ha
 Lesnatost  35,6 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek