Přírodní lesní oblast č. 3 – Karlovarská vrchovina

PLO 3 je kompaktní oblastí s lesnatostí 49 %. Je charakteristická vysokým podílem lesů v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, které se rozkládají na 40 % plochy. Na území PLO 3 se nachází tři rozsáhlá lázeňská místa: Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart. 63 % Karlovarské vrchoviny spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Rozsáhlé lesní komplexy zahrnující významný podíl podmáčených stanovišť i rašeliniště vytváří přírodní vodní rezervoár příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí. V oblasti byla v roce 1974 vyhlášena CHKO Slavkovský les, která zaujímá 55,5 % rozlohy celé PLO (z pohledu plochy lesa se jedná o 64 %).
V současné dřevinné skladbě převažuje smrk (74 %), jehož podíl v rekonstruované přirozené dřevinné skladbě je pouze 15 %. V rekonstruované přirozené dřevinné skladbě převažuje buk (43 %) a jedle (30 %). V současné dřevinné skladbě buk zaujímá jen 4 % a jedle je zastoupena zcela minimálně. Současné smrkové porosty jsou silně poškozovány spárkatou zvěří. Okusem je poškozeno 38 % jedinců, poškození ohryzem a loupáním činí 32 %. Stavy spárkaté zvěře v oblasti mnohonásobně převyšují celorepublikový průměr.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 3 Karlovarská vrchovina ke stažení zde

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

OPRL-PLO-3 Karlovarská vrchovina- ZIP ke stažení zde

PLATNOST  2022 – 2041
SCHVÁLENO MZe ČR  dne 22. 11. 2022 č. j.: MZE-65009/2022-16211
ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Plzeň
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  6. 4. 2021
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  4. 10. 2022
CELKOVÁ PLOCHA PLO  109 164 ha
LESNATOST  49,2 %

Minulé dokumenty OPRL

Textová část OPRL1