Přírodní lesní oblast č. 30 – Drahanská vrchovina

PLO 30

Lesní hospodářství v oblasti umožňuje relativně vyvážené zajištění všech funkcí a ekosystémových služeb v rámci ekonomického, ekologického i sociálního pilíře. Oblast je charakteristická relativně vysokou lesnatostí (53 %), přesto je zde potenciál pro její další růst. Přírůsty dřeva jsou mírně nad celostátním průměrem a potvrzují vyšší produkční potenciál lesů. Výsledky ekosystémových analýz nicméně naznačují, že prostor pro další zvyšování produkce dříví je již zúžený. Hospodářská úprava lesů se nyní musí zaměřit na udržení produkčního potenciálu a zachování rovnoměrné produkce. V trendu změny druhové skladby se v období let 2000–2015 úbytek smrkových porostů zatím příliš neprojevil (-4,3 %). Za největší abnormalitu tak můžeme považovat extrémně nevyrovnanou věkovou skladbu lesů s výrazným přebytkem porostů 8. a 10.–11. věkového stupně. K tomu se přidává vysoké zastoupení stejnorodých porostů smrku, které se s narůstajícím věkem stávají náchylnější ke vzniku velkoplošných kalamit, zvláště větrných, a v důsledku sucha a nárůstu průměrných teplot i kalamit kůrovcových. Od extrémně suchého roku 2015 se v oblasti začíná rozvíjet kůrovcová kalamita, která postupně likviduje převažující smrkové porosty.
Vysoké produkční možnosti lesů jsou využívány přiměřeně, ochrana přírody je zajištěna odpovídajícím způsobem v rámci CHKO a MZCHÚ. Lesy slouží k rekreaci obyvatel blízké městské aglomerace a zároveň zajišťují ochranu vod i ochranu půdy proti erozi. V současné době lze kromě trvale udržitelného hospodaření (projevující se zejména postupnou přeměnou dřevinné skladby) sledovat i zvyšující se společenskou poptávku po mimoprodukčních funkcích lesa, a to zejména po funkci rekreační.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 30 Drahanská vrchovina

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 21. 12. 2021 č.j.:  MZE – 71685/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Brno
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  6. 10. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  30. 11. 2021 v Hradci Králové
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  157 914 ha
 LESNATOST  53,1%

Minulé dokumenty OPRL