Přírodní lesní oblast č. 31 – Českomoravské mezihoří

PLO 31PLO 31 – Českomoravské mezihoří je 7. největší přírodní lesní oblastí s mírně podprůměrnou lesnatostí (30,4 %). Leží převážně v Pardubickém kraji a částečně zasahuje do Olomouckého a Jihomoravského kraje. Mezi nejvýznamnější geomorfologické celky patří Svitavská pahorkatina, Zábřežská vrchovina a Podorlická pahorkatina. Reliéfu odpovídá i klima, jedná se o teplejší a srážkově průměrnou oblast ČR. Nejvíce zastoupený je 3. a 4. lesní vegetační stupeň, do kterých náleží cca 84 % lesních porostů v oblasti. Třetí nejvíce zastoupený je 5. LVS s 11 %.  Převážně v letech 2015 až 2018 postihlo oblast, stejně jako většinu ČR extrémní sucho, s čímž souvisí vypuknutí rozsáhlé kůrovcové kalamity.
Vývoj dřevinné skladby se vyznačuje postupným snižováním podílu jehličnatých dřevin, zvláště smrku a borovice, a zvyšováním zastoupení listnatých dřevin, především buku a dubu. V lesních porostech došlo za posledních 20 let k nárůstu podílu listnatých dřevin o +6,1 % na současných 22 %. Nárůst podílu listnatých dřevin je způsoben povinným zaváděním MZD v obnově u všech vlastníků nad 3 ha, zvýšenou přirozenou obnovou listnatých dřevin a předržováním starých listnatých porostů mj. i z důvodu kůrovcové kalamity. Z dřevin mají v současné době nejvyšší zastoupení v lesích PLO smrk (cca 55 %), borovice (cca 13 %) a buk (cca 10 %). Z dalších dřevin je to modřín (cca 6 %), duby (cca 3 %) a bříza (cca 2 %).
Věková skladba je nevyrovnaná s převahou nejmladších porostů v 1. až 3. věkovém stupni a starých porostů (12. až 17. věkový stupeň). Ostatní věkové stupně jsou zastoupeny podnormálně. Ve vlastnické struktuře lesů v oblasti převládá státní vlastnictví (44,5 % porostní půdy). Následují lesy ve vlastnictví fyzických osob se zastoupením cca 23 %. Třetím nejvýznamnějším vlastníkem jsou obce a města se zastoupením cca 21 %. Z hlediska rekreace se jedná o oblast spíše méně atraktivní. V Českomoravském mezihoří jsou dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku. Na cca 5 % plochy lesa se nacházejí ZCHÚ, přičemž převážnou část ZCHÚ tvoří CHKO Železné hory. Jedná se o oblast významnou i z hlediska vodohospodářského, což dokazuje přítomnost chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) – CHOPAV Východočeská křída, která se nachází na cca 43 % plochy lesa.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 31 Českomoravské mezihoří

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

OPRL-PLO-31-Českomoravské mezihoří – ZIP ke stažení zde

PLATNOST 2023 – 2042
SCHVÁLENO MZe ČR dne 21. 12. 2022, č. j.: MZE-72307/2022-16211
ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Olomouc
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 15. 6. 2021
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 13. 12. 2022
CELKOVÁ PLOCHA PLO  283 422  ha
LESNATOST  30,4 %

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1