Přírodní lesní oblast č. 32 – Slezská nížina

PLO 32

Slezská nížina je menší příhraniční oblast s velmi nízkou lesnatostí (necelých 11 %) sestávající ze čtyř výběžků rozsáhlé Středoevropské nížiny, které zasahují na naše území z Polska. Jde o převážně zemědělskou krajinu s převládající ornou půdou, s poměrně nízkým osídlením bez větších městských sídel a bez zatížení intenzívní průmyslovou výrobou. Lesy jsou zde soustředěny do menších komplexů nebo se jedná o drobnější lesní fragmenty rozeseté v zemědělské krajině. V dřevinné skladbě převažují listnaté dřeviny, zastoupení nepůvodního smrku se snížilo až na současných 10 % v důsledku gradace podkorního hmyzu, která zde proběhla již v 80. a 90. letech 20. století. Porosty byly poté obnovovány pestřejší, přírodě blízkou dřevinnou skladbou

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 32 Slezská nížina ke stažení zde

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

OPRL-PLO-32 Slezská nížin – ZIP

 PLATNOST  2023 – 2042
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 6. 10. 2022 č.j.:  MZE – 58259/2022-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  23. 2. 2021
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  23. 8. 2022
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  67 799 ha
 LESNATOST  10,8 %
Minulé dokumenty OPRL