Přírodní lesní oblast č. 33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny

PLO 33

PLO 33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny je 6. největší přírodní lesní oblastí s lehce podprůměrnou lesnatostí (32 %; 24. v pořadí). Leží v jihomoravském regionu a jihozápadním cípem zasahuje do jihočeského regionu. Táhne se od Slavonic při hranicích s Rakouskem podél hranice s PLO 16 až po Vír a Boskovickou brázdu severně od Brna. Souvislé lesní celky se nacházejí v severní, východní a jižní části, naopak nízká lesnatost se nachází v západní části oblasti, kde jednoznačně převažuje zemědělské využití. Oblast tvoří přechod mezi Jihomoravskými úvaly a Českomoravskou vrchovinou, proto jsou zde výrazně zastoupeny tyto 3 lesní vegetační stupně: 2. bukodubový, 3. dubobukový a 4. bukový. Na celém území, obzvláště pak v 1. a 2. lesním vegetačním stupni se výrazně projevují klimatické extrémy v podobě sucha a nárůstu vln veder v letním období. Což významně ovlivňuje zdravotní stav lesa, který byl posledních 20 let opakovaně nepříznivě zasažen chodem počasí. Převážně v letech 2015 až 2018 postihlo oblast, stejně jako většinu ČR extrémní sucho, s čímž souvisí vypuknutí rozsáhlé kůrovcové kalamity. PLO 33 je jednou z nejpostiženějších oblastí v ČR.
Největším vlastníkem lesů je stát (53 % porostní plochy), z toho se 4 753 ha nachází na území Národního parku Podyjí, patřící pod gesci MŽP, 704 ha obhospodařují Vojenské lesy a statky, s. p., a největší podíl (53 428 ha) spravují Lesy České republiky, s. p. Zbylá plocha porostní půdy je v soukromém vlastnictví.
Z hlediska rekreace je Předhoří Českomoravské vrchoviny oblastí poměrně různorodou, nicméně oblast jako celek bezpochyby patří v ČR mezi atraktivní. Atraktivitu krajiny zvyšuje území NP Podyjí a významné kulturní a historické památky propojené hustou sítí turistických a cyklistických tras.
Vývoj dřevinné skladby se vyznačuje postupným snižováním podílu jehličnatých dřevin, zvláště borovice a smrku, a zvyšováním zastoupení především buku a dubu. V lesních porostech došlo za posledních 20 let k nárůstu podílu listnatých dřevin o +7,1 % na současných 38,5 %. Nárůst podílu listnatých dřevin je způsoben povinným zaváděním MZD v obnově u všech vlastníků nad 3 ha, zvýšenou přirozenou obnovou listnatých dřevin a předržováním starých listnatých porostů mj. i z důvodu vyhlášených chráněných území (ZCHÚ a Natura 2000). Z dřevin mají v současné době nejvyšší zastoupení v lesích PLO smrk (cca 33 %), borovice (cca 22 %) a duby (cca 19 %). Z dalších dřevin je to modřín (cca 4,5 %), habr (cca 3,6 %), buk (cca 3,2 %), akát (cca 3,2) a lípy (cca 2,6 %). V současné chvíli může být situace jiná, vzhledem k dopadům kůrovcové kalamity.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

OPRL-PLO-33-Předhoří Českomoravské vrchoviny – ZIP ke stažení zde

PLATNOST 2023 – 2042
SCHVÁLENO MZe ČR dne 21. 12. 2022, č. j.: MZE-72296/2022-16211
ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Brno
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 1. 6. 2021
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 29. 11. 2022
CELKOVÁ PLOCHA PLO 361 204 ha
LESNATOST   32 %

Minulé dokumenty OPRL