Přírodní lesní oblast č. 34 Hornomoravský úval

PLO 34

Hornomoravský úval má nejnižší lesnatost ze všech PLO (7,1 %). Lesy v PLO 34 se vyznačují nejvyšším stupněm přirozenosti lesních ekosystémů (49 %) ze všech přírodních lesních oblastí v ČR. V uplynulých dvaceti letech došlo v Hornomoravském úvalu k vyhlášení ptačí oblasti a evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví, takže v současnosti 69 % lesů leží v soustavě Natura 2000. Podíl lesů, které jsou součástí ochranných pásem vodních zdrojů, dosahuje v této PLO 39 % (3. nejvyšší hodnota v ČR). Značným problémem v posledním desetiletí je chřadnutí jasanových a smrkových porostů.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 34 Hornomoravský úval ke stažení zde

Všeobecné údaje ke stažení zde
Příloha č.1 Přehled katastrálních území v PLO 34 ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde
Příloha č. 2:Výsledky genetické charakterizace významných regionálních populací lesních dřevin ke stažení zde

Syntéza a návrhy ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)
Příloha č. 3: Zásady hospodaření v lesích zvláštního určení ke stažení zde
Příloha č. 4: Charakteristiky lesních typů ke stažení zde
Příloha č. 5: Převod lesnicko-typologických jednotek na jednotky ostatních klasifikací vegetace v ČR ke stažení zde
Příloha č. 6: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích ke stažení zde

 Platnost  2022 – 2041
 Schváleno MZe ČR  23.2.2021 č.j.: 11566/2021-MZE-16211
 Katastrální výměra  174 329 ha
 Lesnatost  7,1 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Olomouc

Umístění vybrané oblasti

Minulé dokumenty OPRL