Přírodní lesní oblast č. 35 – Jihomoravské úvaly

PLO 35

Jihomoravské úvaly tvoří převážně velké lesní komplexy obklopené zemědělskou krajinou s vinicemi, ovocnými sady a specifickým pěstováním lesních ochranných pásů, tzv.: „větrolamů“. V porovnání s ostatními jich má PLO 35 nejvíce. Nachází se zde více než 50 % výměry všech větrolamů z celé ČR. Dalším specifikem je vysoké a hojné rekreační využití příměstských lesů. Půdní prostředí se vyznačuje velmi vysokými (příznivými) hodnotami půdní reakce a mimořádnou odolností vůči acidifikaci a chemické degradaci. Z hlediska celorepublikových průměrů se vymyká i velmi nízkými hodnotami C/N, indikující vysokou kvalitu humusu. Na PLO 35 se vyskytují lesní porosty v lužních lesích, které jsou velmi kultivovány vodními melioracemi. Oblast má ze všech PLO největší výměru (11 398 ha) a podíl lesů (26 %) s využitím pro intenzivní chov zvěře. Značným problémem v posledním desetiletí je chřadnutí jasanových porostů.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 35 Jihomoravské úvaly ke stažení zde 

Všeobecné údaje ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 Platnost  1.1.2022 – 31.12.2041
 Schváleno MZe ČR  dne: 30.3.2021 č.j.: 18711/2021-MZE-16211
 Katastrální výměra  310 836 ha
 Lesnatost  13,9 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Brno

Minulé dokumenty OPRL