Přírodní lesní oblast č. 36 – Středomoravské Karpaty

PLO 36

Charakter PLO 36 je předurčen převážně zemědělsko-lesnickým využitím a velmi nízkým průmyslovým zatížením. V nižších rovinatých částech oblasti jednoznačně převažuje zemědělství, pro vyšší polohy oblasti už je charakteristická dominance lesů. Lesnatost oblasti je 32 %. V rámci oblasti se vyskytují tři souvislé lesní komplexy (Chřiby, Ždánický les, Orlovická vrchovina) a další menší lesní enklávy i roztroušené drobné lesíky. Podíl lesů hospodářských činí cca 85 %, zbytek připadá na LZU (nejvíce lesy v GZ), zastoupení lesů ochranných je minimální. Lesní stanoviště jsou převážně bohatá, dominují CHS 45 a 25. Druhová skladba lesů z velké části odpovídá podobě přirozených listnatých lesů nižších až středních poloh. Přirozené biotopy se nachází na cca 64 % lesa v oblasti, silně pozměněné biotopy (smrkové a borové porosty) na cca 21 % lesa. Vysoké zastoupení mají společenstva dubohabřin (38 %), jejichž existence úzce souvisí s intenzivním využíváním lesů člověkem v minulosti. Nejvíce zastoupenými dřevinami jsou BK (27 %), DB (24 %), SM (14 %) a HB (11 %). Produkční funkce je mírně podprůměrná. Přestože jsou lesní stanoviště převážně bohatá, limitující je nízké množství srážek. Lesy v oblasti mají značně nevyrovnané rozložení věkových stupňů. Velmi nadprůměrně jsou zastoupeny porosty 8.–13. věkového stupně (mýtní porosty), naopak podprůměrně jsou zastoupeny porosty 2.–7. věkového stupně. Po vytěžení současných mýtních porostů lze očekávat významné snížení těžebních možností v horizontu 40 a více let. Lesní porosty se v současnosti nacházejí v dobrém zdravotního stavu s výjimkou smrkových porostů, které byly po roce 2014 (s gradací po roce 2017) postiženy kůrovcovou kalamitou. Vhledem k tomu, že smrk zde netvoří ucelené komplexy lesa, má poškození podobu spíše izolovaných ohnisek.
PLATNOST 2024–2043
SCHVÁLENO MZe ČR dne 30. 10. 2023, č. j.: MZE-62057/2023-16211
ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Kroměříž
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 22. 2. 2022
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 3. 10. 2023
CELKOVÁ PLOCHA PLO 124 909 ha
LESNATOST 31,8 %

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Dokumentace OPRL je rozdělena do tří základních textových částí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Osahuje kapitoly: vymezení hranic PLO, historie obhospodařování lesa a rozbor přírodních podmínek.

Všeobecné údaje (PDF)

ANALÝZA STAVU A VÝVOJE

Osahuje kapitoly: základní charakteristiky lesů, ochrana lesů, dopravní zpřístupnění, lesnická typologie, funkční potenciály lesů, deklarované funkce lesů, informace o kategorizaci lesů.

Analýza stavu a vývoje (PDF)

SYNTÉZA A NÁVRHY

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE OPRL ve formátu *.doc (všechny textové části a přílohy)

Tyto dokumenty jsou pracovní – uživatelské verze OPRL pro příslušnou přírodní lesní oblast (PLO). Zahrnují schválený stav z aktualizace PLO, a navíc informace získané v rámci údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tímto způsobem je podpořen zájem o takové informace, které naleznou maximální využití při obhospodařování lesů.

Aby bylo podpořeno maximální využití informací v textových částech OPRL v průběhu jejich platnosti, jsou tyto, po vzoru mapových výstupů OPRL (každoroční migrace dat na mapový portál), spravovány v systému údržby dat OPRL.

Z hlediska udržení disponibilního obsahu OPRL se jedná především o průběžné sledování poznatků majících vliv na situaci v lesnickém sektoru. Tyto informace jsou v OPRL zpracovány zejména v analytické a souhrnné části (syntéza a návrhy). Syntéza a návrhy v kapitole „3. Návrh opatření v PLO“ dává prostor pro uvedení odkazů na výsledky těchto odborných aktivit, které jsou uspořádány v členění tří pilířů trvale udržitelného obhospodařování. V této kapitole lze nalézt odkazy na certifikované metodiky a další výsledky projektů, které vlastníkům nabízí aktuální vědecké i provozní poznatky nejen z oblasti lesnického výzkumu.

Ke stažení zde (ZIP)

Zahrnuje schválený stav z aktualizace PLO, průběžně udržované v rámci údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

INFORMACE K ZÁKLADNÍMU ŠETŘENÍ

MINULÉ DOKUMENTY OPRL

Začátkem platnosti schválených dokumentů, jako výstupů aktualizace OPRL2 pobývají tyto dokumenty platnosti. 

Textová část OPRL1 (PDF)