Přírodní lesní oblast č. 36 – Středomoravské Karpaty

PLO 36

Charakter PLO 36 je předurčen převážně zemědělsko-lesnickým využitím a velmi nízkým průmyslovým zatížením. V nižších rovinatých částech oblasti jednoznačně převažuje zemědělství, pro vyšší polohy oblasti už je charakteristická dominance lesů. Lesnatost oblasti je 32 %. V rámci oblasti se vyskytují tři souvislé lesní komplexy (Chřiby, Ždánický les, Orlovická vrchovina) a další menší lesní enklávy i roztroušené drobné lesíky. Podíl lesů hospodářských činí cca 85 %, zbytek připadá na LZU (nejvíce lesy v GZ), zastoupení lesů ochranných je minimální. Lesní stanoviště jsou převážně bohatá, dominují CHS 45 a 25. Druhová skladba lesů z velké části odpovídá podobě přirozených listnatých lesů nižších až středních poloh. Přirozené biotopy se nachází na cca 64 % lesa v oblasti, silně pozměněné biotopy (smrkové a borové porosty) na cca 21 % lesa. Vysoké zastoupení mají společenstva dubohabřin (38 %), jejichž existence úzce souvisí s intenzivním využíváním lesů člověkem v minulosti. Nejvíce zastoupenými dřevinami jsou BK (27 %), DB (24 %), SM (14 %) a HB (11 %). Produkční funkce je mírně podprůměrná. Přestože jsou lesní stanoviště převážně bohatá, limitující je nízké množství srážek. Lesy v oblasti mají značně nevyrovnané rozložení věkových stupňů. Velmi nadprůměrně jsou zastoupeny porosty 8.–13. věkového stupně (mýtní porosty), naopak podprůměrně jsou zastoupeny porosty 2.–7. věkového stupně. Po vytěžení současných mýtních porostů lze očekávat významné snížení těžebních možností v horizontu 40 a více let. Lesní porosty se v současnosti nacházejí v dobrém zdravotního stavu s výjimkou smrkových porostů, které byly po roce 2014 (s gradací po roce 2017) postiženy kůrovcovou kalamitou. Vhledem k tomu, že smrk zde netvoří ucelené komplexy lesa, má poškození podobu spíše izolovaných ohnisek.
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:23.5.2001 č.j.: 20669/2001-5040
 Katastrální výměra  124909 ha
 Lesnatost  30,8 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Kroměříž

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

NÁVRH TEXTOVÉ ČÁSTI OPRL K ZÁVĚREČNÉMU ŠETŘENÍ

Závěrečné šetření se uskuteční dne 3. 10. 2023 v Muzeu lesnictví a myslivosti pod hradem Buchlov
Adresa: Polesí 298, 687 08

V případě zájmu o účast kontaktujte garanta jednání: Hruban.Robert@uhul.cz.

Připomínky k návrhům textových částí zasílejte vedoucímu OPRL: Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D.

Dokumentace OPRL je rozdělena do tří základních textových částí.

+ VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Osahuje kapitoly: vymezení hranic PLO, historie obhospodařování lesa a rozbor přírodních podmínek.

Všeobecné údaje (PDF)

Příloha č. 1 Přehled katastrálních území v PLO 36 (PDF)

+ ANALÝZA STAVU A VÝVOJE

Osahuje kapitoly: základní charakteristiky lesů, ochrana lesů, dopravní zpřístupnění, lesnická typologie, funkční potenciály lesů, deklarované funkce lesů, informace o kategorizaci lesů.

Analýza stavu a vývoje (PDF)

Příloha č. 1 Přehled katastrálních území v PLO 36 (PDF)

+ SYNTÉZA A NÁVRHY

Osahuje kapitoly: shrnutí hlavních výstupů, diferenciace a limity hospodaření, návrhy opatření směřující k trvale udržitelnému hospodaření, rámcové směrnice hospodaření a dopady a trendy.

Syntéza a návrhy (PDF) Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

Příloha č. 3: Zásady hospodaření v lesích zvláštního určení (PDF)
Příloha č. 4: Charakteristiky lesních typů (PDF)
Příloha č. 5: Převod typologických jednotek (PDF)

Příloha č. 6: Porovnání zastoupení LVS v PLO 36 v letech 2023 a 2021 (PDF)

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

+  INFORMACE K ZÁKLADNÍMU ŠETŘENÍ

Souhrnná zpráva k základnímu šetření (PDF)

MINULÉ DOKUMENTY OPRL

Začátkem platnosti schválených dokumentů, jako výstupů aktualizace OPRL2 pobývají tyto dokumenty platnosti.

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 22.02.2022