Přírodní lesní oblast č. 37 – Kelečská pahorkatina

PLO 37

PLO 37 je charakteristická nízkou lesnatostí  a celkově velmi nízkou rozlohou lesa (7 831 ha). Jedná se o malou pahorkatinnou mírně teplou až teplou oblast, svými přírodními poměry spíše nevyhraněnou a přechodovou s přítomností karpatských, polonských a hercynských prvků vegetace. Stanovištní i růstové poměry jsou příznivé, v oblasti se nachází velmi vysoké zastoupení troficky dobře zásobených půd. Vývoj lesů v oblasti je dlouhodobě člověkem ovlivněn. Kromě Maleníku, kde se nachází relativně souvislý a ucelený lesní komplex, jsou ostatní lesy oblasti rozdrobeny do plošně málo významných částí, často až velmi drobných lesů, které jsou mnohdy silně antropogenně ovlivněny.

Současná druhová skladba lesů oblasti je z velké části blízká přirozené skladbě (vyskytují se dubohabřiny, méně bučiny), na druhou stranu se zde nachází značné množství nepůvodních smrkových porostů (19 % k roku 2020). Tyto jsou ovšem od roku 2012 postupně decimovány kůrovcovou kalamitou, která rozvrátila až 80 % smrkových porostů. Věková skladba je nevyrovnaná s převahou starších (mýtních) porostů a nejmladších porostů v 1. věkovém stupni. VZCHÚ se v oblasti nenachází. Lesy v MZCHÚ mají souhrnně 526 ha (7 % plochy lesa), z toho většinu tvoří přírodní památky. Z hlediska rekreačních funkcí má oblast nízký rekreační potenciál. Výjimkou je lesní komplex Maleníku, kde se nachází turistické i cyklistické stezky spojující lázeňské místo Teplice nad Bečvou s hradem Helfštýnem. V oblasti se nachází dřevozpracovatelsky ceněná populace “paršovického” modřínu.

PLATNOST  2023 – 2042
SCHVÁLENO MZe ČR  dne 13. 10. 2022 č.j.:  MZE-59007/2022-16211
ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Kroměříž
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  9. 3. 2021
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  6. 9. 2022
CELKOVÁ PLOCHA PLO  44 324 ha
LESNATOST  17,7 %

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1