Přírodní lesní oblast č. 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

PLO 38 Bile Karpaty

PLO 38 je charakteristická zachováním rozsáhlých lesních celků s původní dřevinnou skladbou s vysokou biodiverzitou a ekologickou hodnotou (podíl přírodních biotopů je cca 47 %) a průměrnou lesnatostí (cca 37 %). Vysoký produkční potenciál lesů v oblasti je daný příhodnou kombinací stanovištních podmínek (převaha živných stanovišť, nadprůměrné srážky) a druhové skladby (zastoupení smrku dosahuje cca 35 %). Lesy hospodářské zaujímají cca 77 % lesů, zbytek tvoří lesy zvláštního určení a velmi nepatrný podíl zaujímají lesy ochranné.
Významnou změnou za uplynulých dvacet let bylo vyhlášení Ptačích oblastí a Evropsky významných lokalit dle soustavy Natura 2000. Tento nový typ územní ochrany přírody se nachází v souhrnu na více než 35 % plochy lesa. Zároveň téměř 58 % lesů oblasti je vymezeno jako zvláště chráněná území (CHKO Bílé Karpaty). Přibližně 8 % lesů se nachází v ochranných pásmech vodních zdrojů, stejné množství lesů se nachází v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
PLO 38 patří mezi oblasti s vysokým rekreačním potenciálem, zejména pro rozvoj individuální rekreace a turistiky. Významným fenoménem oblasti je lázeňské místo Luhačovice spolu s mnoha dalšími menšími prameny minerálních vod rozptýlených v oblasti. Věková skladba lesů je nevyrovnaná, v oblasti se nachází nadnormální zastoupení starších porostů. Po jejich vytěžení lze očekávat snížení těžebních možností v horizontu 30 a více let.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení o schválení OPRL pro PLO č. 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy ke stažení zde

Všeobecné údaje ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  2021 – 2040
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 9. 10. 2020 č.j.:  52441/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Kroměříž
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  10. 9. 2019 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  22. 9. 2020 v Kroměříži
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  166 007 ha
 LESNATOST  36,6%