Přírodní lesní oblast č. 39 – Podbeskydská pahorkatina

Typické foto oblasti

Oblast zahrnuje Ostravsko-karvinskou městskou průmyslovou aglomeraci, ve které žije více než 900 tisíc obyvatel, lesní hospodářství i celá krajina je zde silně poznamenána průmyslovou a důlní činností. Významná plocha lesů se nachází na antropogenních stanovištích rekultivací hald po těžbě uhlí, poddolovaných územích nebo v opuštěných průmyslových areálech. V uplynulých více než dvaceti letech byly lesy navíc postiženy tzv. nespecifickým chřadnutím smrku, v jehož důsledku došlo v oblasti k zániku většiny dospělých smrkových porostů a rozpadu i řady mladších porostů se smrkem. Zastoupení smrku v druhové skladbě lesů se během uplynulých 20 let snížilo z 38 % na 18 % především ve prospěch dubů, buku, javorů a dalších listnatých dřevin.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 39 Podbeskydská pahorkatina

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 1. 11. 2021 č.j.:  MZE – 60672/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  4. 2. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  24. 8. 2021 ve Frýdku-Místku
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  177284 ha
 LESNATOST  16,3%

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1