Přírodní lesní oblast č. 4 – Doupovské hory

PLO 4 je kompaktní oblastí s lesnatostí 29 % a vysokým podílem smíšených lesů. Díky neovulkanickému podloží Doupovských hor v oblasti převažují živná stanoviště s těžištěm ve středních a vyšších polohách. Přesto produkční charakteristiky (přírůst, těžební možnosti) oblasti dosahují podprůměrných hodnot.
V dřevinné skladbě převažuje smrk (28 %), následují buk (15 %), javory – zejména klen (13 %), jasan (9 %), duby (9 %), modřín (8 %), borovice (8 %) a další dřeviny. Mezi lety 2000–2020 se podíl listnatých dřevin zvýšil ze 47 na 56 %.  Lesy ve zvláště chráněných oblastech v PLO 4 představují jen 6 %, zato prvky soustavy Natura 2000 zaujímají 94 % plochy lesa.
V roce 1953 byl v Doupovských horách zřízen vojenský újezd Hradiště, jehož přítomnost významným způsobem omezuje hospodaření v oblasti. Podíl lesů zvláštního určení v PLO 4 je 79 %. Kromě lesů na území vojenského újezdu je zde významný podíl lesů v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod. Hospodářské lesy se v oblasti nachází pouze na 18 % plochy lesa.
Oblast je značně orientovaná na lov zvěře. Užitky plynoucí z výkonu práva myslivosti dosahují nejvyšší hodnoty ze všech PLO České republiky. S vysokými stavy zvěře přímo korelují i vysoké škody zvěří na obnovovaných dřevinách – okusem je poškozeno 54 % jedinců.

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:20.4.2001 č.j.: 16422/2001-5040
 Katastrální výměra  69711 ha
 Lesnatost  25,9 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 21.02.2023
1 – Souhrnná zpráva k základnímu šetření
2 – Podklad pro stanovení ZHD
3 – Závazné stanovisko MŽP k zavádění nepůvodních druhů lesních dřevin
4 – Zápis ze základního šetření
5 – Prezenční listina