Přírodní lesní oblast č. 41 – Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky

PLO 41 Hostynsko Vsetinsko

PLO 41 je charakteristická nadprůměrnou lesnatostí lesů (56,5 %). Vysoký produkční potenciál lesů v oblasti je daný příhodnou kombinací stanovištních podmínek (převaha živných stanovišť, nadprůměrné srážky) a druhové skladby (dominantní postavení smrku). Významnou změnou za uplynulých dvacet let bylo vyhlášení Ptačích oblastí a Evropsky významných lokalit dle soustavy Natura 2000. Tento nový typ územní ochrany přírody se nachází v souhrnu na více než 55 % plochy lesa PLO 41. Zároveň více než 45 % lesů je vymezeno jako zvláště chráněná území (CHKO Beskydy). Více než dvě třetiny lesů jsou zařazeny do některých z ochranných pásem vodních zdrojů a zároveň jsou vymezeny jako CHOPAV Beskydy. PLO 41 patří rovněž mezi oblasti s vysokým rekreačním potenciálem, zejména pro rozvoj individuální rekreace, turistiky a zimních sportů. Věková skladba lesů je nevyrovnaná, v oblasti se nachází nadnormální zastoupení starších porostů. Po jejich vytěžení lze očekávat významné snížení těžebních možností v horizontu 30 a více let. Po roce 2014 dochází v oblasti směrem od severovýchodu k masívní gradaci kůrovce, při které dochází k velkoplošnému rozpadu porostů (Rajnochovicko, Valašská Bystřice).

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 24. 11. 2021 č.j.:  MZE – 65801/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Kroměříž
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  10. 3. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  7. 9. 2021 v Kroměříži
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  132 420 ha
 LESNATOST  56,4%

Minulé dokumenty OPRL