Přírodní lesní oblast č. 5 – České středohoří

Přírodní lesní oblast 5 – České středohoří náleží z hlediska své plochy ke středně velkým oblastem s podprůměrnou lesnatostí (18. v pořadí podle velikosti). Jedná se o oblast složenou ze dvou částí – Verneřického a Milešovského středohoří. Celková plocha přírodní lesní oblasti (PLO) 5 – České středohoří je 130 495 ha, tj. 1,65 % rozlohy území České republiky (ČR). Území PLO 5 je mladovulkanická oblast s velmi členitým povrchem. Rozdělena je průlomovým údolím Labe, které je zahloubeno až 500 m do okolního reliéfu. Levobřežní Milešovské středohoří je charakteristické četnými izolovanými vulkanickými suky, mezi nimiž je na křídových sedimentech měkký terén s širokými údolními depresemi. Verneřické středohoří, které tvoří pravobřežní litoměřická část a levobřežní část severně od Ústí nad Labem, tvoří v jádrové části ploché hřbety a plošiny na vulkanických příkrovech, okrajová zóna je ale značně členitá s velkými výškovými rozdíly.
Území Českého středohoří ovlivňují vetší sídelní jednotky – Ústí nad Labem, Děčín, Most na severním okraji PLO a Litoměřice, Lovosice na jižním okraji. Lesy Českého středohoří jsou tak častým cílem rekreačních aktivit obyvatel (nejen) těchto měst. Velká část území je součástí CHKO České středohoří.

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:20.4.2001 č.j.: 16452/2001-5040
 Katastrální výměra  130549 ha
 Lesnatost  26,5 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 7. 3. 2023

1 – Souhrnná zpráva k základnímu šetření
2 – Podklad pro stanovení ZHD
3 – Závazné stanovisko MŽP k zavádění nepůvodních druhů lesních dřevin
4 – Zápis ze základního šetření
5 – Prezenční listina