Přírodní lesní oblast č. 6 – Západočeská pahorkatina

Západočeská pahorkatina je 4. největší přírodní lesní oblastí v ČR. Její lesnatost je lehce podprůměrná (32 %). Klimaticky spadá do mírně teplé oblasti. Převažujícími dřevinami jsou borovice lesní (43 %) a smrk ztepilý (36 %), jejich zastoupení se však zvolna snižuje ve prospěch listnatých dřevin (zejména dubu a buku). V oblasti zcela převažují lesy hospodářské (92,5 %). Z pohledu produkce dřeva se však jedná o podprůměrnou oblast s nízkým přírůstem i těžebními možnostmi. Míra ekologické stability a biodiverzity lesů je v PLO 6 nízká. Management ochrany přírody má v PLO 6 nejnižší zastoupení ze všech PLO v ČR. V oblasti není vyhlášeno žádné velkoplošné zvláště chráněné území a podíl maloplošných ZCHÚ je zde minimální (0,3 % plochy lesa). Podíl prvků soustavy Natura 2000 je pouze 1,2 % plochy lesa. Hlavní sídelní jednotkou Západočeské pahorkatiny je krajské město Plzeň (cca 175 tis. obyvatel). V plzeňské aglomeraci žije přes 300 tis. obyvatel, což má dopad i na postupně se zvyšující rekreační zatížení lesů v Západočeské pahorkatině.
PLATNOST 2024–2043
SCHVÁLENO MZe ČR dne 20. 11. 2023, č. j.: MZE-64172/2023-16211
ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Plzeň
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 8. 3. 2022
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 17. 10. 2023
CELKOVÁ PLOCHA PLO 398 616 ha
LESNATOST 31,9 %

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Dokumentace OPRL je rozdělena do tří základních textových částí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Osahuje kapitoly: vymezení hranic PLO, historie obhospodařování lesa a rozbor přírodních podmínek.

Všeobecné údaje (PDF)

ANALÝZA STAVU A VÝVOJE

Osahuje kapitoly: základní charakteristiky lesů, ochrana lesů, dopravní zpřístupnění, lesnická typologie, funkční potenciály lesů, deklarované funkce lesů, informace o kategorizaci lesů.

Analýza stavu a vývoje (PDF)

SYNTÉZA A NÁVRHY

Osahuje kapitoly: shrnutí hlavních výstupů, diferenciace a limity hospodaření, návrhy opatření směřující k trvale udržitelnému hospodaření, rámcové směrnice hospodaření a dopady a trendy.

Syntéza a návrhy (PDF) Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE OPRL ve formátu *.doc (všechny textové části a přílohy )

Tyto dokumenty jsou pracovní – uživatelské verze OPRL pro příslušnou přírodní lesní oblast (PLO). Zahrnují schválený stav z aktualizace PLO, a navíc informace získané v rámci údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tímto způsobem je podpořen zájem o takové informace, které naleznou maximální využití při obhospodařování lesů.

Aby bylo podpořeno maximální využití informací v textových částech OPRL v průběhu jejich platnosti, jsou tyto, po vzoru mapových výstupů OPRL (každoroční migrace dat na mapový portál), spravovány v systému údržby dat OPRL.

Z hlediska udržení disponibilního obsahu OPRL se jedná především o průběžné sledování poznatků majících vliv na situaci v lesnickém sektoru. Tyto informace jsou v OPRL zpracovány zejména v analytické a souhrnné části (syntéza a návrhy). Syntéza a návrhy v kapitole „3. Návrh opatření v PLO“ dává prostor pro uvedení odkazů na výsledky těchto odborných aktivit, které jsou uspořádány v členění tří pilířů trvale udržitelného obhospodařování. V této kapitole lze nalézt odkazy na certifikované metodiky a další výsledky projektů, které vlastníkům nabízí aktuální vědecké i provozní poznatky nejen z oblasti lesnického výzkumu.

ke stažení zde (ZIP)

Zahrnuje schválený stav z aktualizace PLO, průběžně udržované v rámci údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

INFORMACE K ZÁKLADNÍMU ŠETŘENÍ

MINULÉ DOKUMENTY OPRL

Začátkem platnosti schválených dokumentů, jako výstupů aktualizace OPRL2 pobývají tyto dokumenty platnosti.