Přírodní lesní oblast č. 6 Západočeská pahorkatina

Západočeská pahorkatina je 4. největší přírodní lesní oblastí v ČR. Její lesnatost je lehce podprůměrná (32 %). Klimaticky spadá do mírně teplé oblasti. Převažujícími dřevinami jsou borovice lesní (43 %) a smrk ztepilý (36 %), jejich zastoupení se však zvolna snižuje ve prospěch listnatých dřevin (zejména dubu a buku). V oblasti zcela převažují lesy hospodářské (92,5 %). Z pohledu produkce dřeva se však jedná o podprůměrnou oblast s nízkým přírůstem i těžebními možnostmi. Míra ekologické stability a biodiverzity lesů je v PLO 6 nízká. Management ochrany přírody má v PLO 6 nejnižší zastoupení ze všech PLO v ČR. V oblasti není vyhlášeno žádné velkoplošné zvláště chráněné území a podíl maloplošných ZCHÚ je zde minimální (0,3 % plochy lesa). Podíl prvků soustavy Natura 2000 je pouze 1,2 % plochy lesa. Hlavní sídelní jednotkou Západočeské pahorkatiny je krajské město Plzeň (cca 175 tis. obyvatel). V plzeňské aglomeraci žije přes 300 tis. obyvatel, což má dopad i na postupně se zvyšující rekreační zatížení lesů v Západočeské pahorkatině.
 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:19.9.2000 č.j.: 1740/2000-5040
 Katastrální výměra  398616 ha
 Lesnatost  30,4 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 08.03.2022
  1. Souhrnná zpráva k základnímu šetření
  2. Podklad pro stanovení ZHD
  3. Závazné stanovisko MŽP k zavádění nepůvodních druhů lesních dřevin
  4. Zápis ze základního šetření
  5. Prezenční listina
  6.  Dotazy a připomínky