Přírodní lesní oblast č. 7 – Brdská vrchovina

PLO 7 – Brdská vrchovina je lesní oblast s nejvyšší nadmořskou výškou (Tok 865 m n. m.) a největší lesnatostí (66 %) ve středočeském kraji. Svoji menší částí zasahuje i do kraje Plzeňského. Jak sám název napovídá, jedná se o vrchovinu mezi Plzní a Prahou. Z geomorfologického hlediska se skládá ze tří jednotek – Brdy, Hřebeny (SV část) a Příbramská pahorkatina. Díky humidnějšímu klima je Brdská vrchovina významný zdroj vody pro celý region. Lesní oblast je tvořena kambizemí modální oligotrofní až dystrickou, případně oglejenou. Z hlediska trofnosti patří půdy v brdské vrchovině k chudším, skeletnatějším, ale s dostatkem vláhy. Velmi zásadní vliv na charakter lesů v oblasti měla v minulosti lidská činnost. Na území Brdské vrchoviny se nachází významná ložiska železné rudy, která byla od středověku využívána člověkem. Na mnoha místech vznikly pece, které byly zásobeny dřívím z okolních lesů, nejčastěji dubem a bukem. Tyto dřeviny byly v poměrně krátké době nahrazeny smrkem, který nebyl pro mnohá stanoviště původní. V roce 1926 byla centrální část Brd uzavřena pro veřejnost a byl zde založen vojenský prostor. Dlouhodobé využití brdských lesů k vojenskému výcviku, uzavření pro veřejnost, specifické hospodaření, a nakonec i charakteristické geologické podloží vedlo k vytvoření velmi vzácných ekosystémů. Po částečném opuštění centrální části Brd armádou byla zařazena značná část PLO 7 do nově vyhlášené CHKO Brdy s mnoha maloplošnými zvláště chráněnými územími. Brdy jsou v současné době pro svůj specifický krajinný rád hojně využívány i k turistické rekreaci

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro č. PLO 7 Brdská vrchovina ke stažení zde

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

OPRL-PLO-7 Brdská vrchovina- ZIP ke stažení zde

PLATNOST  2023 – 2042
SCHVÁLENO MZe ČR  dne 25. 10. 2022 č.j.:  MZE-60869/2022-16211
ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav
ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  23. 3. 2021
ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  20. 9. 2022
CELKOVÁ PLOCHA PLO  98 288 ha
LESNATOST  66,4 %

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1