Přírodní lesní oblast č. 8 Křivoklátsko a Český kras

PLO 8 – Křivoklátsko a Český kras je charakteristická nepravidelně zalesněnou krajinou. Patrný je úbytek lesů v částech poblíž hlavního města. Průměrná lesnatost celé oblasti je nadprůměrná a činí téměř 39 %.
Po geologické stránce patří PLO 8 k velmi různorodým. Zatímco podloží Křivoklátska je tvořeno většinou horninami kyselého charakteru, podloží Českého krasu je tvořeno horninami zásadité povahy (vápence). Vápenec je často těžen a zpracováván v místních vápencových provozech. Z největších jmenujme vápenka Čertovy schody, cementárna Lochkov a cementárna v Loděnici. Významná je i těžba písku na jih od Koněpruských jeskyň, která významně pozměňuje ráz krajiny.
PLO 8 – Křivoklátsko a Český kras je charakteristická značnými výškovými rozdíly. Nejvyšší bod je Těchovín (617 m n.m.) a nejnižší lze nalézt v místě, kde Vltava opouští oblast v Praze-Podolí (190 m n. m).
Křivoklátské lesy patřily již za doby Přemyslovců k velmi oblíbeným místům odpočinku. Do této doby lze datovat výstavbu hradu Křivoklát a později Lucemburk císař Karel IV zde nechal postavit hrad Karlštejn. Hluboké lesy s hojností zvěře sloužili k odpočinku i lovu, a tak se těšily výsadnímu postavení a ochraně.
Dnes většina lesů v PLO 8 patří státu (58 %), fyzickým osobám (21 %). Významný je rovněž podíl obecních a městských lesů (13 %). V lesích PLO převažuje smrk (25 %) s borovicí (22 %). Z listnatých dub (20 %), buk (9 %) a habr (6 %). Celkový podíl jehličnatých porostů v PLO 8 je 54 %. Vzhledem k dřevinné skladbě a nadmořské výšce oblasti (190–617 m n. m.) lesní porosty v PLO 8 (zejména smrkové) často trpí větrem. V PLO 8 b Český kras porosty na J, JV, JZ svazích na vápencovém podloží ohrožuje nejvíce sucho.
Podíl hospodářských lesů v PLO 8 činí 65 %. Součástí území je i CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko, které zaujímají 11 % plochy (území v prvních zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách). Celkový podíl lesů zvláštního určení je 29 %. Lesů ochranných na mimořádně nepříznivých stanovištích je 6 %. Jedná se zejména o prudké svahy a strže údolí či řeky Berounky.
Celá přírodní lesní oblast je významně ovlivněna zvýšenou intenzitou rekreace v okolí Berounky. Vznikly zde spojité oblasti sekundárního rekreačního bydlení.
Zejména v okolí Berounky a Prahy lze očekávat zvyšující se tlak na turistické a rekreační využívání lesů. V samotných lesích dojde k úbytku jehličnatých porostů a zvýšení podílu lesů listnatých a smíšených.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 8 Křivoklátsko a Český kras

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Příloha č.1 Přehled katastrálních území v PLO 8 ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Příloha č.2 Výsledky genetické charakterizace významných populací 6 druhů lesních dřevin v ČR ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

Příloha č. 3: Zásady hospodaření v lesích zvláštního určení ke stežení zde
Příloha č. 4: Charakteristiky lesních typů ke stažení zde
Příloha č. 5: Převod typologických jednotek ke stažení zde
Příloha č. 6a: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích v podoblasti 6a Křivoklátsko ke stažení zde
Příloha č. 6b: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích v podoblasti 6b Český kras ke stažení zde
Příloha č. 7: Porovnání zastoupení LVS PLO 8 mezi lety 2019 a 2021 ke stažení zde

 PLATNOST 2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR dne 24. 11. 2021 č.j.:  MZE – 65787/2021-16211
 ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 7. 4. 2021
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 21.09.2021
 CELKOVÁ PLOCHA PLO 154 999 ha
 LESNATOST 38,9%

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1