Přírodní lesní oblast č. 9 – Rakovnicko-kladenská pahorkatina

Z hlediska lesnatosti patří Rakovnicko–kladenská pahorkatina k podprůměrným (28,5 % dle LHP/O). Její střední část je velmi atraktivní a hojně navštěvována veřejností, což vyústilo k vyhlášení 4 přírodních parků (povodí Kačáku, Džbán, Jesenicko a Horní Střela).
Rakovnicko-kladenská pahorkatina svoji východní částí (Kladensko) zasahuje do pražského regionu. Navíc přes ní vedou významné transportní tahy, které propojují západní a severozápadní Čechy s hlavním městem. Tento region byl i průmyslově mnohem vyspělejší než opačný konec oblasti, který má spíše zemědělský charakter. To vše má značný vliv na krajinný ráz.
Lesní porosty jsou tvořeny jednak ojedinělými drobnými lesíky roztroušenými v polích s významem převážně krajinotvorným, jednak je zde vytvořen více či méně ucelený systém ochranných lesních pásů (větrolamů).
Podíl lesů hospodářských v PLO 9 činí 88 %. Z lesů zvláštního určení má významnější podíl kategorie lesů se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou (4 %). Plocha lesů ochranných je 2 %.
Většina lesů v PLO 9 je v majetku státu (68 %), významným vlastníkem jsou Obecní a městské lesy (20 %). V lesích PLO převažuje borovice (34 %) se smrkem (31 %), za zmínku stojí i zastoupení modřínu (8 %). Z listnatých převládá dub (9 %), buk (5 %) a bříza (4 %). Celkový podíl jehličnatých porostů je 73 %.
Oblast leží ve srážkovém stínu a v severní části navazuje na nejsušší oblast v ČR (Žatecká pánev – část PLO 2b). Nedostatek srážek a nadprůměrná roční teplota má vliv na volbu druhové skladby. V budoucnu lze očekávat změnu druhové skladby lesů ve prospěch listnatých dřevin na úkor jehličnatých, zejména smrku a borovice.
Především v blízkosti Prahy a v okolí přírodních parků bude stále vyšší tlak na turistické a rekreační využívání lesů. V kladenském regionu se očekává rozšiřování intravilánu větších měst a výstavba sídel s navazujícím rozvojem infrastruktury (např. dálnice D6 Praha – Karlovy Vary).

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení o schválení OPRL pro PLO č. 9 Rakovnicko-Kladenská pahorkatina ke stažení zde

Všeobecné údaje ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  2021 – 2040
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 29. 9. 2020 č.j.:  46915/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Brandýs nad Labem
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  9. 4. 2019 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  11.08.2020 v Rakovníku
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  179 399 ha
 LESNATOST  28,5%

Minulé dokumenty OPRL

 Textová část OPRL1