Seznam demonstračních ploch

kód název téma zpracovatel odkazy
1 Integrate+, Královský hvozd V rámci česko-německého strategického dialogu participují němečtí a čeští lesní odborníci na projektu integrace ochrany přírody a hospodaření v lesích. Tento projekt zaštituje EFI (European Forest Institute) ve Freiburgu a jmenuje se Integrate+, je financován z prostředků Federálního ministerstva pro výživu a zemědělství Německé spolkové republiky. V rámci projektu je utvořena evropská síť zkusných ploch (Marteloscopů), které představují cvičné plochy pro trénink integračního přístupu v lesním hospodářství. Do projektu je zapojeno 10 evropských států. Cílem projektu je praktický návod jak zachovat a rozšířit biodiverzitu v lesích se zachováním ekonomického využití tj. nekoncentrovat biodiverzitu do chráněných území, ale starat se o ní plošně v rámci lesního hospodaření. Cvičná plocha je 1 ha velká, čtvercová a na ploše jsou zaměřeny souřadnice všech stromů nad hranicí hroubí, jejich dendrometrické veličiny (tloušťka a výška), kvalitativní znaky a seznam mikrostanovišť příslušného stromu. Mikrostanovištěm se rozumí taková struktura v rámci celého stromu, která umožňuje život saproxylických druhů organismů. Každý strom má tedy vyčíslenou hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou (v bodech). Cílem pak není porovnávat plochy mezi sebou, ale vytvářet na jedné ploše scénáře výběru a zhodnotit pak výslednou bilanci (posoudit vliv navrženého výběru na ekonomiku a ekologii). K cvičení se používá aplikace na tabletech, která umožňuje spousty možných zadání úkolu pro danou plochu. V České republice založení ploch projektu Integrate+ a jejich prezentaci provedl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň pod záštitou Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s Evropským lesnickým institutem. aktualizované odkazy:

technické informace

podrobná charakteristika

2 Čečiny  – technické informace

podrobná charakteristika

3 Manětínská vrchovina technické informace

podrobná charakteristika

4 Křivoklát technické informace
5 Chlumská hora technické informace (ENG)
6 Trutnov technické informace (ENG)
1701 Sruby Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Sruby je prezentovat možnosti přechodu knepasečnému způsobu hospodaření v listnatých lesích pahorkatin Polabíve správě Diecézních lesů. DONH Sruby
1702 Kryštofovo Údolí Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření je znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let. DONH Kryštofovo Údolí
1703 Doksy Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Doksy je prezentovat možnosti pěstování borovice s využitím nepasečných postupů. DONH Doksy
1704 Vohančice Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Vohančice je prezentovat možnosti přechodu knepasečnému způsobu hospodaření vbrněnských městských lesích. DONH Vohančice, statutární město Brno
1705 Otín Základním cílem obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. je hospodárné spravování svěřeného lesního majetku, tak aby bylo naplňováno heslo „Dobrý správce majetku“. Pro dosažení tohoto cíle byla na lesnickém úseku Stonařov zvolena cesta nepasečného hospodaření v duchu zásad Pro Silva Bohemica. DONH Otín
1706 Podmolí Demonstrační objekt Podmolí se nachází ve druhé zóněochrany přírody Národního parku Podyjí. Dle konceptu „Managementové kategorizace“, jímž je území národního parku rozděleno do dvou kategorií, z nichž v každé je prioritní jiný strategický cíl ochrany přírody, demonstrační objekt náleží do územís trvalou péčí (ÚTP), pro které je dlouhodobým strategickým cílem ochrana a podpora druhové rozmanitosti, postupné aktivní přiblížení ekosystémů přirozeným nebo polopřirozeným společenstvům a přiměřené využití v rámci lokálních potřeb. DONH Podmolí
1707 České Žleby Demonstrační objekt České Žleby A se nachází v zóně přírodní (dříve druhé zóněochrany přírody) Národního parku Šumavaí. Dle konceptu „Managemtu území – členění pro účely ochrany přírody“, jímž je úze mí národního parku rozděleno do několika typů tzv. dílčích ploch, z nichž v každé je prioritní jiný strategický cíl ochrany přírody, demonstrační objekt náleží do území dílčí plochy D2 vniž se uplatňuje rekonstrukční management sprvky přírodě blízkého hospodaření. DONH České Žleby
1708 Rantířov Statistická provozní inventarizace, jako metoda zjištění stavu lesa (monitoringu lesa), je založena v zásadě na statistické metodě náhodného výběru, která patří svou podstatou k tzv. metodám statistické indukce. Statistickou indukcí se rozumí zobecnění statistických výsledků, získaných zpracováním určitého statistického souboru, na rozsáhlejší soubor, než je ten, ze kterého jsme statistické výsledky dostali. DONH Rantířov
1709 Borová Lada Demonstrační objekt Borová Lada se nachází v zóně přírodní (dříve druhé zóněochrany přírody) Národního parku Šumava. Dle konceptu „Managemtu území – členění pro účely ochrany přírody“, jímž je území národního parku rozděleno do několika typů tzv. dílčích ploch, z nichž v každé je prioritní jiný strategický cíl ochrany přírody, demonstrační objekt náleží do území dílčí plochy D2 vniž se uplatňuje rekonstrukční management s prvky přírodě blízkého hospodaření. DONH Borová Lada
1710 Kocanda Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření je znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let. DONH Kocanda
1801 Selská les Polná Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Selský les Polná je prezentovat možnosti jak vsoučinnosti spřírodou usilovat o přestavbu lesa převážně smrkového na les odolný vůči vlivům klimatické změny vpodmínkách menšího soukromého majetku. DONH Selský les Polná
1802 Pod Vjadačkou Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Pod Vjadačkou je prezentovat možnosti jak v souladu s přírodou obhospodařovat lesy v majetku církve, a to tak aby trvale a nepřetržitě poskytovaly vlastníkovi i společnosti všechny požadované funkce. DONH Pod Vjadačkou, Biskupství ostravsko – opavské
1803 V Babici Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) V Babici je prezentovat možnosti jak vsoučinnosti spřírodou usilovat o přestavbu lesa převážně smrkového na les obhospodařovaný maloplošným podrostním hospodářským způsobem se zvýšeným podílem dřevin původní dřevinné skladby (JD,BK). DONH V Babici (Belcredi)
1804 Údolí Jalového potoka Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Údolí jalového potokaje prezentovat možnosti jak vsoučinnosti spřírodou usilovat o trvalou a bezpečnou produkci menšího obecního lesního majetku. DONH Údolí Jalového potoka
1805 Šťákovy paseky Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Štákovy paseky je prezentovat možnosti jak vsoučinnosti spřírodou usilovat o přestavbu lesa věkových tříd na časově neupravený les trvale tvořivý s dominantním podílem dřevin původní dřevinné skladby. DONH Štákovy paseky (lesy města Zlína)
1901 Klokočná Demonstrační objekt Klokočná je již 30 let obhospodařován hospodářským způsobem výběrným. Za tu dobu se objekt stal unikátem, který nemá v České republice obdoby, co se týče propracovaného způsobu obhospodařování a hlavně dosažených výsledků na cestěpřestaveb původních uniformních lesů s věkovou strukturou směrem ke stabilním nepasečným lesům s nepravidelnou či bohatou strukturou. DONH Klokočná
1902 Vltava V demonstračním objektu LHC Městské lesy Volary byly v roce 2019 vybrány a stabilizovány čtyři demonstrační plochy 100 x 100 m (plocha 1 ha) reprezentující různé stanovištní a porostní podmínky. Poloha demonstračních ploch je souřadnicově zaměřena a v terénu stabilizována geodetickým hranolem a vyznačena pomocí hraničních stromů. Do sítě Demonstračních objektůa ploch Pro Silva Bohemica byla zařazena pouze plocha 201902A Vltava. Zbývající tři demonstrační plochy slouží potřebám Městských lesů Volary. DONH Volary
1906 Maletín Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Maletín je prezentovat možnosti jak v souladu s přírodou obhospodařovat lesy v majetku církve při plném produkčním využití a za zcela běžných provozních a ekonomických podmínek, tak aby trvale a nepřetržitě poskytovaly vlastníkovi i společnosti všechny požadované funkce. DONH Maletín
1907 Kapounky Cílem hospodaření v demonstračním objektu je postupné opuštění hospodaření dle modelu lesa věkových tříd a přechod na hospodaření směřující k druhové a věkové pestrosti lesních porostů. Při obnově porostů je žádoucí prodloužení obnovní doby a v dostatečném předstihu vnesení MZD a následná přirozená obnova stanovištně vhodných dřevin včetně podílu BO. DONH Kapounky
1908 Rejtizna Na lesním majetku jsou důsledně dodržovány zásady přírodě blízkého hospodaření a principy Pro Silva. Vzhledem k převážně mladým porostům jsou prováděny pouze výchovné zásahy a to s pečlivým sledováním druhové pestrosti a tím i stability lesního ekosystému. Samozřejmostí je ponechávání jak dřevní hmoty, tak i doupných stromů pro udržení a růst biodiverzity. DONH Rejtizna
1909 Janov Cílem hospodaření v demonstračním objektu stejně jako na celém majetku je opuštění lesa věkových tříd a nepasečné hospodaření směřující k druhové a věkové pestrosti lesních porostů. Nejpalčivějším tématem nebližšího desetiletí se jeví, téma podpory tloušťkové struktury porostů, podpory přirozené obnovy lesa a udržení a zvyšování stability lesních porostů. DONH Janov
1910 Dědkovice Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření je znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let. DONH Dědkovice

Mapová aplikace: zde