Seznam lesnických parků

kod název téma
1 Lesnický park Křivoklátsko Lesnický park Křivoklátsko je území o rozloze 17 000 hektarů, na kterém se vlastníci a správci lesů rozhodli hospodařit podle standardu lesnických parků. Je otevřený pro všechny přírodě šetrné lidské aktivity využívající tento region. Byl založen 13. Května 2010 svobodnou vůlí zakladatelů, kterými jsou Jerome Colloredo-Mannsfeld, největší soukromý vlastník lesů v ČR, Lesy České republiky, s.p. a Česká lesnická společnost, základní pobočka Křivoklát. Navazuje na několik set let trvající péči člověka o křivoklátskou krajinu a v duchu hesla lesnických parků „Území pro přírodu i pro lidi“ usiluje o zvyšování produkčního potenciálu krajiny, zlepšování stavu křivoklátské přírody a současně i o zachování křivoklátského lesnictví, jako kulturního odkazu našich předků.
2 Lesnický park Masarykův les Křtiny Z iniciativy Mendelovy univerzity v Brně byl dne 22. 4. 2011 vyhlášen Lesnický park Masarykův les Křtiny. Vyhlášení druhého lesnického parku na našem území posílí podle zakladatelů polyfunkční poslání lesů, deklaruje mimořádné hodnoty lesních porostů ve vlastnictví univerzity a ve správě školního lesního podniku, Tyto hodnoty budou udržovány a rozvíjeny v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodářství v lesích. Lesnický park Masarykův les Křtiny se rozkládá na ploše přes 10 tisíc hektarů povětšinou velmi rozmanitých porostů, které jsou důkazem kvalitního kontinuálního lesnického obhospodařování.
3 Lesnický park Bezděz Lesnický park Bezděz byl založen 11. května 2011 u příležitosti vyhlášení Mezinárodního roku lesů. Je v pořadí třetím lesnickým parkem v České republice. Dominantním vlastníkem lesních porostů je stát zastoupený dvěma státními podniky, a to Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., a Lesy České republiky, s.p., nezanedbatelný potenciál představují lesy ve vlastnictví obcí Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Doksy a Zákupy. Lesnický park Bezděz se rozkládá na ploše bezmála 18 tisíc hektarů. Polovinu lesů tvoří lesy hospodářské. Dále jsou zastoupeny lesy ochranné, které svou podstatou chrání křehkou rovnováhu stanoviště, a lesy zvláštního určení, které prioritně plní ostatní společensky důležité funkce – např. ochranu přírody, ochranu vodních zdrojů, zvýšenou rekreační či půdoochrannou funkci a další. Toto rozmanité prostředí je domovem mnoha dnes již vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
4 Lesnický park Podkomorské lesy Lesnický park Podkomorské lesy vyhlásil 27. října 2017 státní podnik Lesy České republiky. Kopíruje po obou stranách Brněnské přehrady hranice stejnojmenného přírodního parku. Na 2 200 hektarech rostou až dvě stě let staré duby, buky a lípy. V podmínkách Podkomorských lesů by měl lesnický park sloužit zejména k souladu lesnického hospodaření a udržitelného turismu, myslivosti a zájmů veřejnosti. Lokalita je kromě lesnictví významná kulturně a historicky.

 

Mapová aplikace: zde