STRATEGICKÝ PLÁN SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PRO ČR

Každá země EU si sestavila vlastní vnitrostátní strategický plán státní zemědělské politiky (SP SZP), v němž kombinuje financování podpory příjmu, rozvoje venkova a tržních opatření. Strategický plán pro ČR byl schválen rozhodnutím Evropské komise dne 24. 11. 2022.

Strategický plán společné zemědělské politiky pro ČR:

 • Slučuje podpory poskytované Evropskou unií v rámci zemědělské politiky jako jsou přímé platby, sektorové intervence a rozvoj venkova do jednoho programu.
 • Příjem žádostí, bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře.
 • Veškeré informace k jednotlivým intervencím a termíny příjmů žádostí naleznete na webu Ministerstva zemědělství.
 • Nahrazuje Program rozvoje venkova (PRV).

Změna názvosloví a označování podpor ve „Strategickém plánu SZP“ (2023–2027) oproti „Programu rozvoje venkova“ (2014–2020)

VYBRANÉ INTERVENCE V LESNICKÉM SEKTORU V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP PRO ČR:

Aktuality k intervencím budou na webu ÚHÚL zveřejňovány prostřednictvím příspěvků zde.

Doporučujeme sledovat níže uvedené webové odkazy:

Plošné intervence

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – PÉČE O ZALOŽENÝ POROST

Kód intervence 25.70

Touto intervencí bude podporována péče o lesní porost založený v rámci intervence Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu, a to po dobu následných pěti let po založení. Zároveň bude poskytována náhrada za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku, a to po dobu 10 let.

 • Žadatel žádá o podporu na lesní porost vzniklý v rámci intervence Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu.
 • V období závazku péče (5 let) žadatel zajistí, aby porost vykazoval znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění, tedy stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po ploše a počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin neklesl pod 80 % stanoveného minimálního počtu. Minimální počet dřevin na hektar bude stanoven národním právním předpisem.
 • Žadatel na plochách, na které žádá o podporu hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy; podmínka bude do doby vytvoření nového LHP nebo LHO zajištěna projektem zalesnění.
 • Žadatel o poskytnutí dotace na náhradu a péči musí ve stejném roce, kdy došlo k zalesnění pozemku, a to nejpozději do 30. 11. tohoto roku, podat žádost o zařazení k poskytnutí dotace.
 • Pro poskytnutí finančního příspěvku na péči a náhradu platí podmínka, že se bude vztahovat k dílu půdního bloku, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění.
 • Žádost o poskytnutí dotace na péči a náhradu se podává každý rok trvání závazku do 15. 5. příslušného kalendářního roku.
 • Sazba na náhradu za ukončení zemědělské činnosti je daná podle kultury pozemku vedené před zalesněním v LPIS.
 • O finanční příspěvek nemohou žádat subjekty, kterým byla poskytnuta dotace na zalesnění pozemku ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví státu nebo na území samosprávného celku (státní podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace a organizační složky státu).

Sazba na péči o lesní porost činí 643 EUR/ha/rok.

LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY – BIODIVERZITA

Kód intervence 29.70

Cílem intervence je zachování porostního typu hospodářského souboru v oblastech Natura 2000 a v ZCHÚ nebo habitatových stromů v hospodářských lesích. U intervence jsou kompenzovány zvýšené náklady a snížené výnosy vyplývající ze zachování vybraných porostních typů hospodářských souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, výmladkový les) místo jejich přeměny na porostní typy hospodářských souborů s nižší ekologickou hodnotou (smrk) nebo zachování a ochranu habitatových stromů s určitými typy stromových mikrostanovišť, a dále provádění specifického managementu k jejich ochraně.

Záměr – Zachování porostního typu hospodářského souboru

Podpora je poskytována na zachování podporovaného porostního typu hospodářského souboru (porostní typ jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté porostní typy, nízký les, pařeziny) na území Natura 2000 a ZCHÚ. Výjimkou je změna porostního typu provedená s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo ZCHÚ, potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.

Podmínky způsobilosti:

 • 5letý závazek zachování podporovaného porostního typu hospodářského souboru.
 • Způsobilé jsou lesní pozemky na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy na území Natura 2000 a ZCHÚ.
 • Žadateli mohou být vlastník lesa, nájemce, pachtýř, vypůjčitel lesů, sdružení a spolky (mimo státní podniky, státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu).
 • Žadatel má pro porostní skupiny, na které žádá o podporu, zpracovaný platný lesní hospodářský plán nebo platnou lesní hospodářskou osnovu, které má uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy.
 • Žadatel zařadí celou porostní skupinu s podporovanými porostními typy hospodářského souboru, která je alespoň ve věku začátku doby obnovy.
 • Žádost o zařazení podá žadatel na pobočku SZIF na formuláři vygenerovaném na Portálu farmáře s vyznačenými porostními skupinami v fLPIS. Příjem žádostí probíhá v období od 15. 4. do 15. 5., žadatel může podat 1x ročně pouze 1 žádost.

Výše podpory 195 EUR/ha/rok.

Záměr – Zachování habitatových stromů

Podpora je poskytována na zachování stromů s důležitými mikrostanovišti, které podporují rozvoj a zachování biodiverzity v lesích.

Podmínky způsobilosti:

 • Habitatový strom je pro účel této podpory životaschopný strom s výčetní tloušťkou min. 40 cm a s výskytem alespoň jednoho stromového mikrostanoviště na kmen, kterým se rozumí dutina nebo poranění o rozměru větším než 10 cm nalézající se do výšky 3 m kmene, deformací nebo výskyt epifytů). Charakteristika mikrostanoviště je uvedena v nařízení vlády nebo metodice LesoEnvi 2023.
 • Způsobilé jsou lesní pozemky na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Podpora se bude vztahovat na PUPFL, které jsou při zařazování mimo území Natura 2000 a mimo ZCHÚ.
 • Z této podpory budou vyloučeny PSK zařazené v jiných plošných lesnických opatřeních.
 • Žádat mohou vlastníci, pachtýři a vypůjčitelé lesů a jejich sdružení, spolky, obecní lesy, (mimo státní podniky, státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu).
 • Žadatel má pro porostní skupiny, na které žádá o podporu, zpracovaný platný lesní hospodářský plán nebo platnou lesní hospodářskou osnovu, které má uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy.
 • Žadatel zařadí kruhové plochy v okolí vybraných habitatových stromů o poloměru 20 m, se středem ve středu stromu v rámci porostních skupin evidovaných na žadatele v fLPIS. Žadatel zajistí zanesení GPS souřadnic do fLPIS.
 • Vybraný habitatový strom musí mít minimální vzdálenost 20 metrů od hranice porostních skupin evidovaných na žadatele a minimální vzdálenost 40 metrů od jiného vybraného habitatového stromu.
 • Žadatel v terénu habitatové stromy označí podle vzoru stanoveného v nařízení vlády.
 • Žadatel po celou dobu trvání závazku neprovede na ploše do vzdálenosti 20 metrů od habitatového stromu úmyslnou těžbu.
 • Celkově je možno zařadit min. 10 a max. 1000 ploch v okolí vybraných habitatových stromů na 1 žadatele za programové období.

Podpora bude spuštěna v roce 2024, příjem žádostí bude probíhat v období 15. 4.–15. 5.

Zaevidování habitatových stromů do IS fLPIS je možno už od roku 2023.

Výše podpory 143 EUR/ha/rok.

LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY – GENOFOND

Kód intervence 30.70

U intervence jsou kompenzovány zvýšené náklady a snížené výnosy vyplývající ze sběru osiva šetrnými technologiemi nepoškozujícími stromy, za které se u jehličnatých stromů pokládá sběr ze stojících stromů šetrnou technologií a u listnatých dřevin pomocí plachet a zavěšených sítí. Cílem intervence je sběr osiva z uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu.

Podmínky způsobilosti:

 • Způsobilé jsou lesní pozemky na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Žadateli mohou být vlastník lesa, nájemce, pachtýř, vypůjčitel lesů, sdružení a spolky.
 • Žadatel má pro porostní skupiny, na které žádá o podporu, zpracovaný platný lesní hospodářský plán nebo platnou lesní hospodářskou osnovu, které má uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy.
 • Žadatel zařadí celou porostní skupinu, která je uznána jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu, a to u porostů fenotypové třídy A pro všechny lesní dřeviny a fenotypové třídy B mimo dřeviny smrk ztepilý, borovice lesní a modřín opadavý.
 • Porostní skupina, která je předmětem žádosti o zařazení, musí být zařazena do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin nebo žadatel podal žádost o její zařazení do Národního programu.
 • Největší celková zařazovaná plocha na jednoho žadatele je 1000 ha za všechny podané žádosti o zařazení v rámci této intervence za celé programové období.
 • Žadatel na každé zařazené porostní skupině provede nejméně jednou v průběhu trvání 5letého závazku sběr selektovaného reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi.
 • Žádost o zařazení podá žadatel na pobočku SZIF na formuláři vygenerovaném na Portálu farmáře při využití IS fLPIS do 15. května prvního roku trvání závazku.

Výše podpory 71 EUR/ha/rok.

Projektové intervence

TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Kód intervence 35.73

Podpora je zaměřena na technologické investice v rámci lesního hospodářství, které posilují produkční i mimoprodukční funkce lesů, motivují k náhradě stávajících zařízení za technologie šetrnější vůči lesu a zlepšují odezvu lesního hospodářství na výskyt kalamit v lesích. Podpora je dále určena k posílení technologického rozvoje lesních školek, přičemž se zaměřuje především na zlepšování kvality sadebního materiálu lesních dřevin a zajištění dostupnosti sadebního materiálu. Pro zvýšení diverzifikace příjmů lesních podniků je podpora orientována i na investice do technologií pro základní zpracování dřeva.

Záměr A – Investice do technologií pro hospodaření v lese – držitelé lesů

Investice do technologií pro hospodaření v lese včetně případných souvisejících stavebních výdajů a technologií pro výrobu palivového dříví.

 • Technologie, na které je poskytnuta dotace, odpovídají požadavkům stanoveným pro zajištění šetrnosti technologií vůči lesu.
 • Žadatelé jsou držitelé lesů s minimální výměrou 3 ha.

Záměr B – Investice do technologií pro hospodaření v lese – dodavatelé lesnických služeb

Investice do technologií pro hospodaření v lese včetně případných souvisejících stavebních výdajů a technologií pro výrobu palivového dříví.

 • U dodavatelů lesnických služeb podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva dosahuje alespoň 85 % z celkových příjmů žadatele.
 • Technologie, na které je poskytnuta dotace, odpovídají požadavkům stanoveným pro zajištění šetrnosti technologií vůči lesu.

Záměr C – Investice do lesních školek

Investice do lesních školek včetně nákupu pozemku do výše 10 % způsobilých výdajů.

 • Žadatel je evidován jako držitel licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu.
 • Pro provozovatele lesních školek, bez ohledu na to, zda školka leží na PUPFL nebo na zemědělské půdě.

Záměr D – Investice do základního zpracování dřeva

Investice do technologií pro základní zpracování dřeva v pilařských provozovnách, včetně případných souvisejících stavebních výdajů a včetně nákupu pozemku do výše 10 % způsobilých výdajů.

 • Podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva a ze základního zpracování dřeva dosahuje alespoň 60 % z celkových příjmů žadatele.

Míra dotace u všech záměrů je 50 % způsobilých výdajů, na záměry A, C a D mohou žádat o podporu i státní podniky

INVESTICE DO LESNICKÉ INFRASTRUKTURY

Kód intervence 36.73

Záměr A – Investice do lesních cest

Intervence reaguje na nevyhovující stav lesnické infrastruktury (nízká hustota, špatný stav) a proto bude směřovat na investice do výstavby nových lesních cest a rekonstrukci stávajících lesních cest.

Podmínky pro udělení dotace:

 • Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí, jehož součástí je posouzení vlivu projektu na odtokové poměry, erozní jevy a předměty ochrany přírody.
 • Realizací projektu nedojde k navýšení hustoty lesní cestní sítě na lesním majetku žadatele nad její optimální úroveň.

Podpora bude poskytnuta na výstavbu nebo rekonstrukci lesních cest, projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost během realizace projektu, popřípadě na nákup pozemku do výše 10 % způsobilých výdajů.

Míra dotace je poskytnuta ve výši 80 % způsobilých výdajů.

Záměr B – Stavební investice do skladů dříví

Mezi identifikované slabé stránky sektoru patří nedostatečná kapacita pro skladování dříví. Intervence má za současné nedostatečné investiční vybavenosti lesních podniků přispět k realizaci potřeby investovat do výstavby těchto ploch, což by mělo uvolnit přetlak dřevní hmoty na trhu a přispět k alespoň částečnému řetězovému zlepšení ekonomiky celého sektoru.

Podmínky pro udělení dotace:

 • Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí, jehož součástí je posouzení vlivu projektu na odtokové poměry, erozní jevy a předměty ochrany přírody.
 • Žadatelé jsou držitelé lesů s minimální výměrou 3 ha.
 • Pokud je žadatelem podnikatel poskytující služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02), jeho podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva a ze základního zpracování dřeva dosahuje alespoň 60 % z celkových příjmů žadatele.

Podpora bude poskytnuta na výstavbu skladu dříví, projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost během realizace projektu a na nákup pozemku do výše 10 % způsobilých výdajů.

Míra dotace činí 50 % celkových způsobilých výdajů.

INVESTICE DO OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH

Kód intervence 38.73

Obnova porostů po kalamitách v rámci této intervence přispěje k vyšší odolnosti a lepšímu zdravotnímu stavu lesních ekosystémů. Intervence řeší potřebu zajištění obnovy, péče a výchovy lesních porostů v souvislosti s následky kalamitních situací na území České republiky, kdy vznikly rozsáhlé plochy, na kterých je nutné zajistit obnovu lesních porostů. Podpora se vztahuje na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách, ochranu porostů v rámci realizace projektu. Při obnově lesa je uplatňována vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, která zajišťuje na jednotlivých lokalitách vhodnou druhovou skladbu v souvislosti s měnícími se přírodními podmínkami v důsledku klimatické změny.

Podmínky způsobilosti:

 • Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Oprávněný žadatel je vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou, spolky.
 • Poškození biotickými nebo abiotickými činiteli je minimálně na 20 % lesního potenciálu (míru poškození potvrzuje Lesní ochranná služba).
 • Při realizaci projektu bude podmínkou vysazení doporučeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin v rámci závazku.
 • Při realizaci projektu v oblastech s ochranou tetřevovitých bude v případě realizace drátěné oplocenky požadováno jejich zvýraznění.

Podpora bude poskytnuta na:

 • Odstraňování kalamitou poškozených porostů ve stáří do 40 let věku určených k rekonstrukci.
 • Příprava ploch před zalesněním (netýká se zpracování potěžebních zbytků).
 • Umělá obnova sadbou na plochách po kalamitních těžbách (mimo umělou obnovu smrku na plochách po kalamitách způsobených suchem).
 • Umělá obnova síjí na plochách po kalamitních těžbách.
 • Ochrana založených porostů v rámci realizace projektu.

Dotace je poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů.

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Kód intervence 39.73

Tato intervence reaguje na potřebu ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, které chrání lesní půdu/porosty před postupnou degradací, špatnou odolností proti povětrnostním vlivům či proti náchylnosti ke kalamitám způsobeným škůdci. Oplocování zejména melioračních dřevin je dalším výdajem vlastníka lesa, bez kterého však na řadě míst není tento nově obnovený porost schopen přežít, na což tato intervence reaguje. Podpora se vztahuje na úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy.

Podmínky způsobilosti:

 • Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa, sdružení s právní subjektivitou, spolek.
 • Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem obnovy.
 • Při realizaci projektu v oblastech s ochranou tetřevovitých bude v případě realizace drátěné oplocenky požadováno jejich zvýraznění.

Dotace je poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů.

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V LESÍCH

Kód intervence 40.73

Podpora má v reakci na projevy klimatické změny zajistit realizaci protierozních a protipovodňových opatření v lesích, zároveň má urychlit odstraňování povodňových škod vzniklých v lesích. Podporovány jsou projekty malého charakteru, které zvýší retenci vody v krajině, zpomalí odtok vody, sníží odnos splavenin nebo budou mít protierozní funkci.

Podpora se vztahuje na:

 • Projekty odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích nebo jejich částech, které se nacházejí v rámci PUPFL, a v jejich povodích.
 • Projekty výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin, hrazení a stabilizace strží a svážných území.
 • Preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. výstavby a rekonstrukce a obnovy funkce suchých nádrží, stabilizace koryta a zabezpečení břehů vodního toku.
 • Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podmínky způsobilosti:

 • Projekt lze realizovat na PUPFL na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy nebo vodních tocích, popř. jejich částech a vodních útvarech, které se nacházejí v rámci PUPFL.
 • Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa, sdružení s právní subjektivitou nebo spolek vlastníků, správce vodního toku v rámci PUPFL.
 • U podpory zaměřené na odstraňování povodňových škod žadatel doloží potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně v místě realizace projektu, které nesmí být starší 3 let od data podání Žádosti o dotaci.
 • Dále v rámci podpory zaměřené na odstraňování povodňových škod žadatel doloží standardizované stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „ÚHÚL“) potvrzující skutečnost, že povodňová situace zapříčinila zničení nejméně 20 % příslušného lesního potenciálu. Předmětem posuzovaní povodňových škod budou vodní toky a příčné a podélné objekty na nich, strže a sesuvy.
 • Žadatel doloží souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí.
 • Projekt je vypracován autorizovanou osobou v souladu s technickými požadavky stanovenými právními předpisy i technickými normami ČSN.

Míra dotace činí 100 % způsobilých výdajů.

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – ZALOŽENÍ POROSTU

Kód intervence 41.73

Intervence se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění a způsobilá pro přímou platbu oddělenou od produkce. Založení porostu lze realizovat na vymezené zemědělské půdě vhodné pro zalesnění, dle BPEJ a na základě typologie zalesňovaných půd v souladu s národními právními předpisy. Zalesnění bude provedeno podle projektu zalesnění stanovištně vhodnými druhy dřevin. Tento projekt obsahuje výčet stanovených druhů dřevin a jejich počtů s ohledem na stanoviště výsadby, stanovený počet melioračních a zpevňujících dřevin, metody výsadby a ochrany porostu na základě vyhlášky 298/2018 Sb. Dotace bude poskytnuta na výsadbu dřevin v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu uvedených v tabulce č. 1 v příloze nařízení vlády č. 63/2023 Sb.

Podmínky způsobilosti:

 • Zalesnění lze realizovat na vymezené zemědělské půdě na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.
 • Minimální výměra zalesňované zemědělské půdy je 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající PUPFL.
 • Žadatel o dotaci na zalesnění může být vlastníkem, spoluvlastníkem nebo spolkem vlastníků pozemku určeného k zalesnění, nájemcem, vypůjčitelem, pachtýřem, spolkem, popřípadě svěřeneckým fondem. Žádat nemohou příspěvkové organizace a organizační složky státu.
 • Zalesnění bude provedeno podle projektu stanovištně vhodnými druhy dřevin na základě typologie zalesňovaných půd v souladu s národními právními předpisy.
 • Projekt na zalesnění je podmíněn schválením odborného lesního hospodáře a schválením příslušného orgánu ochrany přírody.
 • Pozemek, který žadatel hodlá zalesnit na vymezeném území vhodném k zalesnění, musí být před zalesněním evidován v LPIS.
 • Pozemek, který žadatel hodlá zalesnit, musí být rozhodnutím dle národních právních předpisů převeden do PUPFL.
 • Žadatel na porostních skupinách, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL; podmínka bude do doby vytvoření nového LHP nebo LHO zajištěna projektem zalesnění.
 • Žadatel se zavazuje plnit podmínky opatření po dobu závazku.
 • Před začátkem zalesnění je nutno podat „Ohlášení“ o záměru žádat o finanční příspěvek, a to do 15. května kalendářního roku, kdy bude podána žádost o dotaci (v roce 2023 je termín podání ohlášení prodloužen do 30. 9. 2023).
 • Při ohlášení záměru se uvádí předpokládaná velikost plochy plánované k zalesnění.
 • Dotace v rámci zalesňování se poskytne na výměru zalesňovaného pozemku vedenou v LPIS.
 • O dotaci je možné požádat po zalesnění pozemku, nejpozději do 30. 11. daného roku, v daném kalendářním roce je možné podat max. 1 žádost na žadatele.

Sazba dotace je dána podle druhu dřeviny použité na zalesnění:

 • Pro JD, BO, BK, DB, LP, DG činí 3 879 EUR/ha.
 • Pro ostatní dřeviny 2 923 EUR/ha.

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Kód intervence 43.73

Intervence reaguje podporou vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, údržbě lesního prostředí aj. Lesy jsou ideálním místem pro turistické aktivity nejrůznějšího charakteru a tím plní i tzv. rekreační funkci, která patří mezi socioekonomické ekosystémové služby a je jednou z mnoha služeb, které lesy poskytují. Veškeré aspekty zatížení rekreací se ve finále projevují na zvýšených nákladech nebo ztrátách vlastníka lesa.

Podpora se vztahuje na opatření:

 • k posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků),
 • opatření k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor),
 • opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků),
 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně),
 • nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

Podmínky způsobilosti:

 • Projekt lze realizovat na PUPFL na území České republiky mimo zvláště chráněná území, oblasti Natura 2000 a území hl. města Prahy.
 • Oprávněný žadatel je vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa, sdružení s právní subjektivitou a spolky.

Dotace je poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů.

PŘEMĚNA POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN

Kód intervence 44.73

Intervence řeší přetrvávající nedořešené důsledky imisního zatížení 70. a 80. let minulého století. Zameškané přeměny mají za následek současné urychlené chřadnutí náhradních porostů spojené s jejich rozpadem a následnou stanovištní destabilizací ekosystémů lesa.

Podpora se vztahuje na:

 • snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy,
 • přípravu ploch před zalesněním – mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů,
 • umělou obnovu sadbou, kde počet sazenic na hektar je maximálně 1,0násobek podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 139/2004 Sb., resp. vyhláška ji nahrazující),
 • hnojení lesních dřevin při výsadbě,
 • ochranu založeného porostu (mechanická i chemická),
 • ochranu melioračních a zpevňujících dřevin v obnovních prvcích.

Při obnově lesa je uplatňována vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, která zajišťuje na jednotlivých lokalitách vhodnou druhovou skladbu.

Podmínky způsobilosti:

 • Projekt lze realizovat na lesních pozemcích, které se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A nebo B dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
 • Žadatel doloží standardizované stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o posouzení stavu porostů náhradních dřevin. Součástí stanoviska je potvrzení, že obnovní prvky, na kterých je realizován projekt, mají zastoupení náhradních dřevin nad 40 %. Za náhradní dřeviny se pro účely této intervence považuje Picea pungens a ostatní smrkové exoty, Betula spp., Larix s, Pinus mugo, borové exoty.
 • Žadatel doloží souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí s ohledem na ochranu tetřevovitých.
 • Velikost jednorázově smýcené plochy u původního porostu nesmí přesáhnout 0,5 ha.
 • Při realizaci projektu bude podmínkou vysazení doporučeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
 • V rámci intervence budou z podpory vyloučeny následující oblasti dle lesnické typologie: svěží rašelinná smrčina, kyselá rašelinná smrčina, vrchovištní smrčina a vrchovištní kleč.

Dotace je poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (dobíhající závazky z programového období z let 2007–2013 a 2014–2020)

Program rozvoje venkova je v současnosti ukončený, není možno uzavírat podle tohoto programu nové závazky.

Pro vlastníky lesů, kteří uzavřeli závazky v rámci PRV v programových obdobích 2007–2013 a 2014–2020, zůstávají v platnosti uzavřené závazky po dobu stanovenou v daném programovém období PRV.

ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ PRV 2007–2013

ustanovené podle článku 46 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005

Podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu

Dotace na zachování hospodářského souboru lesního porostu je ustanovena podle článku 46 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Podpora je poskytována na zachování optimální druhové skladby základních dřevin lesního porostu nebo hospodářského tvaru lesa ve formě částečné kompenzace újmy. Ta vzniká snížením hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000. Dotace je poskytována po dobu 20 let od zařazení do opatření.

Podporovány jsou porostní typy hospodářských souborů: jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, topolový, nízký les – pařeziny.

Podopatření II.2.3 Zlepšování druhové skladby lesních porostů

Dotace na zlepšování druhové skladby lesních porostů je ustanovena podle článku 46 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Podpora je poskytována na zvýšené zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin nad rámec národní legislativy, a to ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. Dotace je poskytována po dobu 20 let od zařazení do opatření.

ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ PRV 2014–2020

Opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů je ustanoveno podle článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.

Podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru

Podopatření umožňuje čerpat částečnou finanční kompenzaci újmy vzniklé snížením hospodářského využití lesů v lesních porostech v oblastech Natura 2000 (ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality) a zvláště chráněných územích. Cílem opatření je zachování podporovaných porostních typů hospodářských souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, topolový, nízký les – pařeziny). Závazek trvá po dobu 5 let od zařazení do opatření.

Podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Podopatření umožňuje čerpat dotaci na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Smyslem tohoto podopatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy při sběru reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný materiál. Cílem opatření je zajištění dostatečného množství osiva pro pěstování sazenic požadované kvality a požadovaného původu. Závazek trvá po dobu 5 let od zařazení do opatření.

Opatření M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Podopatření umožňuje čerpat finanční kompenzaci nákladů na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění zemědělské půdy. V případě, že žadatel není příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu, může čerpat finanční kompenzaci za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.